Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 augusti 2005

16 augusti 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 augusti 2005 motsvarade minskningen på 117 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 166,9 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 86,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 536,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 61 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6 miljarder EUR till 398 miljarder EUR. Onsdagen den 10 augusti 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 314 miljarder EUR och ersattes med en ny på 308 miljarder EUR.

Både utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,5 miljarder EUR till 150,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.874 −117
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.282 −1.160
2.1 Fordringar på IMF 20.228 14
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.054 −1.174
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.626 83
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.525 16
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.525 16
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 398.004 −5.997
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 308.000 −5.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.998 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 5 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 2.759 −324
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 86.480 552
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.752 0
9 Övriga tillgångar 131.455 −161
Summa tillgångar 987.757 −7.108
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 536.802 −725
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 150.852 −1.535
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.831 −1.524
2.2 Inlåningsfacilitet 21 −10
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 67.914 −3.278
5.1 Offentliga sektorn 60.970 −3.212
5.2 Övriga skulder 6.944 −66
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.164 −5
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 348 78
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.719 −1.180
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.719 −1.180
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 57.349 −464
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.294 1
Summa skulder 987.757 −7.108