Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. avgusta 2005

16. avgust 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. avgusta 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 117 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata v dveh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 166,9 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 86,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 536,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,2 milijarde EUR na 61 milijard EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6 milijard EUR na 398 milijard EUR. V sredo, 10. avgusta 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 314 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 308 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,5 milijarde EUR na 150,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.874 −117
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.282 −1.160
2.1 Terjatve do MDS 20.228 14
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.054 −1.174
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.626 83
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.525 16
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.525 16
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 398.004 −5.997
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 308.000 −5.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.998 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 5 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.759 −324
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 86.480 552
8 Dolg širše države v EUR 40.752 0
9 Druga sredstva 131.455 −161
Skupaj sredstva 987.757 −7.108
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 536.802 −725
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 150.852 −1.535
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.831 −1.524
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 21 −10
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 67.914 −3.278
5.1 Širša država 60.970 −3.212
5.2 Druge obveznosti 6.944 −66
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.164 −5
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 348 78
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.719 −1.180
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.719 −1.180
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 57.349 −464
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.294 1
Skupaj obveznosti 987.757 −7.108