Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. augustu 2005

16. augusta 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 12. augusta 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 117 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 166,9 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 86,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 536,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,2 mld. EUR na 61 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6 mld. EUR na 398 mld. EUR. V stredu 10. augusta 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 314 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 308 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,5 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 874 −117
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 282 −1 160
2.1 Pohľadávky voči MMF 20 228 14
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 054 −1 174
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 626 83
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 525 16
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 525 16
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 398 004 −5 997
5.1 Hlavné refinančné obchody 308 000 −5 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 998 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 5 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 759 −324
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 86 480 552
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 752 0
9 Ostatné aktíva 131 455 −161
Úhrn aktív 987 757 −7 108
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 536 802 −725
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 852 −1 535
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 831 −1 524
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 21 −10
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 67 914 −3 278
5.1 Verejná správa 60 970 −3 212
5.2 Ostatné záväzky 6 944 −66
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 164 −5
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 348 78
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 719 −1 180
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 719 −1 180
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 57 349 −464
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 294 1
Úhrn pasív 987 757 −7 108