Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 sierpnia 2005 r.

16 sierpnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 12 sierpnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 117 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 166,9 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 86,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 536,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,2 mld euro do poziomu 61 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6 mld euro do poziomu 398 mld euro. W środę, 10 sierpnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 314 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 308 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 150,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.874 −117
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.282 −1.160
2.1 Należności od MFW 20.228 14
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.054 −1.174
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.626 83
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.525 16
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.525 16
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 398.004 −5.997
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 308.000 −5.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.998 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 5 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 2.759 −324
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 86.480 552
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.752 0
9 Pozostałe aktywa 131.455 −161
Aktywa razem 987.757 −7.108
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 536.802 −725
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.852 −1.535
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.831 −1.524
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21 −10
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 67.914 −3.278
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.970 −3.212
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.944 −66
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.164 −5
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 348 78
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 7.719 −1.180
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 7.719 −1.180
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 57.349 −464
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.294 1
Pasywa razem 987.757 −7.108