Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 augustus 2005

16 augustus 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 12 augustus 2005 was de daling van EUR 117 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 166,9 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 86,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 536,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,2 miljard naar EUR 61 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6 miljard naar EUR 398 miljard. Op woensdag 10 augustus 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 314 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 308 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,5 miljard naar EUR 150,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.874 −117
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.282 −1.160
2.1 Vorderingen op het IMF 20.228 14
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.054 −1.174
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.626 83
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.525 16
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.525 16
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 398.004 −5.997
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 308.000 −5.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.998 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.759 −324
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.480 552
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.752 0
9 Overige activa 131.455 −161
Totaal activa 987.757 −7.108
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 536.802 −725
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 150.852 −1.535
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.831 −1.524
2.2 Depositofaciliteit 21 −10
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 67.914 −3.278
5.1 Overheid 60.970 −3.212
5.2 Overige verplichtingen 6.944 −66
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.164 −5
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 348 78
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.719 −1.180
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.719 −1.180
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 57.349 −464
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.294 1
Totaal passiva 987.757 −7.108