Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 12. augustā

2005. gada 16. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 12. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 117 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (166.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 86.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 536.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 61 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6 mljrd. euro (līdz 398 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 10. augustā galvenā refinansēšanas operācija 314 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 308 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 150.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,874 −117
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,282 −1,160
2.1 SVF debitoru parādi 20,228 14
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,054 −1,174
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,626 83
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,525 16
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,525 16
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 398,004 −5,997
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 308,000 −5,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,998 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,759 −324
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 86,480 552
8 Valdības parāds euro 40,752 0
9 Pārējie aktīvi 131,455 −161
Kopā aktīvi 987,757 −7,108
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 536,802 −725
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 150,852 −1,535
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,831 −1,524
2.2 Noguldījumu iespēja 21 −10
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 67,914 −3,278
5.1 Saistības pret valdību 60,970 −3,212
5.2 Pārējās saistības 6,944 −66
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,164 −5
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 348 78
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,719 −1,180
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,719 −1,180
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 57,349 −464
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,294 1
Kopā pasīvi 987,757 −7,108