SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. august 2005

16. august 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. august 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 117 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 166,9 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 86,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 536,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,2 mia. euro til 61 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6 mia. euro til 398 mia. euro. Onsdag den 10. august 2005 udløb en primær markedsoperation på 314 mia. euro, og en ny på 308 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,5 mia. euro til 150,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.874 −117
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.282 −1.160
2.1 Tilgodehavender hos IMF 20.228 14
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.054 −1.174
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.626 83
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.525 16
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.525 16
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 398.004 −5.997
5.1 Primære markedsoperationer 308.000 −5.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.998 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 5 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.759 −324
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 86.480 552
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.752 0
9 Andre aktiver 131.455 −161
Aktiver i alt 987.757 −7.108
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 536.802 −725
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.852 −1.535
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.831 −1.524
2.2 Indlånsfacilitet 21 −10
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 67.914 −3.278
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.970 −3.212
5.2 Andre forpligtelser 6.944 −66
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.164 −5
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 348 78
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.719 −1.180
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.719 −1.180
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 57.349 −464
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.294 1
Passiver i alt 987.757 −7.108