Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 juli 2005

2 augusti 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 juli 2005 motsvarade minskningen på 45 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 167 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 85,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,6 miljarder EUR till 533,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,7 miljarder EUR till 77,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,3 miljarder EUR till 406,8 miljarder EUR. Onsdagen den 27 juli 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 308,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 317 miljarder EUR. Torsdagen den 28 juli 2005 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat nära noll, medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,8 miljarder EUR till 145 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 138.078 −45
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.586 −1.390
2.1 Fordringar på IMF 20.496 −7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.090 −1.383
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.510 352
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.643 −762
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.643 −762
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 407.007 8.494
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 317.001 8.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.998 −2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7 5
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.268 −168
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 85.656 −222
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.752 5
9 Övriga tillgångar 131.296 871
Summa tillgångar 996.796 7.135
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 533.793 3.558
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 145.185 −5.628
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 144.954 −5.842
2.2 Inlåningsfacilitet 230 213
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 129 −145
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 84.884 9.698
5.1 Offentliga sektorn 77.945 9.670
5.2 Övriga skulder 6.939 28
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.141 149
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 232 −7
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.009 −999
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.009 −999
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 57.944 508
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.291 1
Summa skulder 996.796 7.135

Kontakt för media