Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. julija 2005

2. avgust 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. julija 2005, se je zaradi prodaje zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 45 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 167 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 85,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,6 milijarde EUR na 533,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,7 milijarde EUR na 77,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,3 milijarde EUR na 406,8 milijarde EUR. V sredo, 27. julija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 308,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 317 milijard EUR. V četrtek, 28. julija 2005, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 30 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je ostalo skoraj nespremenjeno blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bila skoraj enaka nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5,8 milijarde EUR na 145 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 138.078 −45
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.586 −1.390
2.1 Terjatve do MDS 20.496 −7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.090 −1.383
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.510 352
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.643 −762
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.643 −762
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 407.007 8.494
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 317.001 8.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.998 −2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 7 5
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.268 −168
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 85.656 −222
8 Dolg širše države v EUR 40.752 5
9 Druga sredstva 131.296 871
Skupaj sredstva 996.796 7.135
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 533.793 3.558
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 145.185 −5.628
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 144.954 −5.842
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 230 213
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 129 −145
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 84.884 9.698
5.1 Širša država 77.945 9.670
5.2 Druge obveznosti 6.939 28
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.141 149
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 232 −7
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.009 −999
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.009 −999
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 57.944 508
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.291 1
Skupaj obveznosti 996.796 7.135

Stiki za medije