Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. júlu 2005

2. augusta 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 29. júla 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 45 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 167 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa znížil o 0,2 mld. EUR na 85,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,6 mld. EUR na 533,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 9,7 mld. EUR na 77,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) stúpol o 8,3 mld. EUR na 406,8 mld. EUR. V stredu 27. júla 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 308,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 317 mld. EUR. Vo štvrtok 28. júla 2005 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol podobne ako v predchádzajúcom týždni takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 5,8 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 138 078 −45
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 586 −1 390
2.1 Pohľadávky voči MMF 20 496 −7
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 090 −1 383
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 510 352
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 643 −762
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 643 −762
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 407 007 8 494
5.1 Hlavné refinančné obchody 317 001 8 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 998 −2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 7 5
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 268 −168
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 85 656 −222
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 752 5
9 Ostatné aktíva 131 296 871
Úhrn aktív 996 796 7 135
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 533 793 3 558
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 145 185 −5 628
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 144 954 −5 842
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 230 213
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 129 −145
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 84 884 9 698
5.1 Verejná správa 77 945 9 670
5.2 Ostatné záväzky 6 939 28
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 141 149
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 232 −7
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 009 −999
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 009 −999
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 57 944 508
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 291 1
Úhrn pasív 996 796 7 135

Kontakt pre médiá