Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 lipca 2005 r.

2 sierpnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 29 lipca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 45 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 167 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 85,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,6 mld euro do poziomu 533,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,7 mld euro do poziomu 77,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,3 mld euro do poziomu 406,8 mld euro. W środę, 27 lipca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 308,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 317 mld euro. W czwartek, 28 lipca 2005 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) pozostało na niezmienionym poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w ubiegłym tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 5,8 mld euro do poziomu 145 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 138.078 −45
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.586 −1.390
2.1 Należności od MFW 20.496 −7
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.090 −1.383
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.510 352
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.643 −762
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.643 −762
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 407.007 8.494
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 317.001 8.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.998 −2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 7 5
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.268 −168
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 85.656 −222
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.752 5
9 Pozostałe aktywa 131.296 871
Aktywa razem 996.796 7.135
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 533.793 3.558
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 145.185 −5.628
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 144.954 −5.842
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 230 213
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 129 −145
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 84.884 9.698
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 77.945 9.670
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.939 28
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.141 149
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 232 −7
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.009 −999
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.009 −999
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 57.944 508
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.291 1
Pasywa razem 996.796 7.135

Kontakt z mediami