Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 juli 2005

2 augustus 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 juli 2005 was de daling van EUR 45 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 167 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 85,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,6 miljard naar EUR 533,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,7 miljard naar EUR 77,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,3 miljard naar EUR 406,8 miljard. Op woensdag 27 juli 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 308,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 317 miljard verrekend. Op donderdag 28 juli 2005 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,8 miljard naar EUR 145 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 138.078 −45
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.586 −1.390
2.1 Vorderingen op het IMF 20.496 −7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.090 −1.383
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.510 352
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.643 −762
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.643 −762
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 407.007 8.494
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 317.001 8.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.998 −2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7 5
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.268 −168
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.656 −222
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.752 5
9 Overige activa 131.296 871
Totaal activa 996.796 7.135
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 533.793 3.558
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 145.185 −5.628
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 144.954 −5.842
2.2 Depositofaciliteit 230 213
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 129 −145
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.884 9.698
5.1 Overheid 77.945 9.670
5.2 Overige verplichtingen 6.939 28
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.141 149
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 232 −7
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.009 −999
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.009 −999
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 57.944 508
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.291 1
Totaal passiva 996.796 7.135

Contactpersonen voor de media