Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 29. jūlijā

2005. gada 2. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 29. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 45 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (167 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 85.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.6 mljrd. euro (līdz 533.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.7 mljrd. euro (līdz 77.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.3 mljrd. euro (līdz 406.8 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 27. jūlijā galvenā refinansēšanas operācija 308.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 317 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2005. gada 28. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 30 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā - faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 145 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 138,078 −45
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,586 −1,390
2.1 SVF debitoru parādi 20,496 −7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,090 −1,383
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,510 352
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,643 −762
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,643 −762
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 407,007 8,494
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 317,001 8,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,998 −2
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7 5
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,268 −168
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 85,656 −222
8 Valdības parāds euro 40,752 5
9 Pārējie aktīvi 131,296 871
Kopā aktīvi 996,796 7,135
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 533,793 3,558
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 145,185 −5,628
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 144,954 −5,842
2.2 Noguldījumu iespēja 230 213
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 129 −145
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 84,884 9,698
5.1 Saistības pret valdību 77,945 9,670
5.2 Pārējās saistības 6,939 28
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,141 149
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 232 −7
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,009 −999
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,009 −999
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 57,944 508
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,291 1
Kopā pasīvi 996,796 7,135

Kontaktinformācija presei