Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. liepos 29 d.

2005 m. rugpjūčio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. liepos 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 45 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 167 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 85,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 533,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 77,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 406,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. liepos 27 d., baigėsi 308,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 317 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2005 m. liepos 28 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 145 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 138 078 −45
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 586 −1 390
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 20 496 −7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 090 −1 383
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 510 352
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 643 −762
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 643 −762
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 407 007 8 494
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 317 001 8 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 998 −2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 5
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 268 −168
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 85 656 −222
8 Valdžios skola eurais 40 752 5
9 Kitas turtas 131 296 871
Visas turtas 996 796 7 135
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 533 793 3 558
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 145 185 −5 628
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 144 954 −5 842
2.2 Indėlių galimybė 230 213
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 129 −145
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 84 884 9 698
5.1 Valdžiai 77 945 9 670
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 939 28
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 141 149
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 232 −7
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 009 −999
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 009 −999
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 57 944 508
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 291 1
Visi įsipareigojimai 996 796 7 135

Kontaktai žiniasklaidai