Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. juuli 2005

2. august 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. juulil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 45 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 167 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 85,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,6 miljardi euro võrra 533,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,7 miljardi euro võrra 77,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,3 miljardi euro võrra 406,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. juulil 2005 möödus 308,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 317 miljardit eurot. Neljapäeval, 28. juulil 2005 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal hoiustamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,8 miljardi euro võrra 145 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 138 078 −45
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 586 −1 390
2.1 Nõuded RVFle 20 496 −7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 090 −1 383
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 510 352
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 643 −762
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 643 −762
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 407 007 8 494
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 317 001 8 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 998 −2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 5
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 268 −168
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 85 656 −222
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 752 5
9 Muud varad 131 296 871
Varad kokku 996 796 7 135
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 533 793 3 558
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 145 185 −5 628
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 144 954 −5 842
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 230 213
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 129 −145
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 84 884 9 698
5.1 Valitsussektor 77 945 9 670
5.2 Muud kohustused 6 939 28
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 141 149
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 232 −7
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 009 −999
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 009 −999
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 57 944 508
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 291 1
Kohustused kokku 996 796 7 135

Kontaktandmed