Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. juli 2005

2. august 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. juli 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 45 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 167 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 85,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,6 mia. euro til 533,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,7 mia. euro til 77,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,3 mia. euro til 406,8 mia. euro. Onsdag den 27. juli 2005 udløb en primær markedsoperation på 308,5 mia. euro, og en ny på 317 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 28. juli 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (sammenlignet med praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,8 mia. euro til 145 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 138.078 −45
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.586 −1.390
2.1 tilgodehavender hos IMF 20.496 −7
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.090 −1.383
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.510 352
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.643 −762
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.643 −762
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 407.007 8.494
5.1 primære markedsoperationer 317.001 8.499
5.2 langfristede markedsoperationer 89.998 −2
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 7 5
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 1 −8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.268 −168
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 85.656 −222
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.752 5
9 Andre aktiver 131.296 871
Aktiver i alt 996.796 7.135
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 533.793 3.558
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 145.185 −5.628
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 144.954 −5.842
2.2 indlånsfacilitet 230 213
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 129 −145
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 84.884 9.698
5.1 offentlig forvaltning og service 77.945 9.670
5.2 andre forpligtelser 6.939 28
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.141 149
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 232 −7
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.009 −999
8.1 indlån og andre forpligtelser 8.009 −999
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 57.944 508
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.291 1
Passiver i alt 996.796 7.135

Medie- og pressehenvendelser