Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. červenci 2005

2. srpna 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. července 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 45 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 167 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 85,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 3,6 mld. EUR na 533,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 9,7 mld. EUR na 77,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 8,3 mld. EUR na 406,8 mld. EUR. Ve středu 27. července 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 308,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 317 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. července 2005 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 30 mld. EUR

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala obdobně jako během předchozího týdne téměř nevyužita, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR, zatímco během předchozího týdne tato facilita prakticky nebyla využívána.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,8 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 138 078 −45
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 586 −1 390
2.1 Pohledávky za MMF 20 496 −7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 090 −1 383
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 510 352
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 643 −762
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 643 −762
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 407 007 8 494
5.1 Hlavní refinanční operace 317 001 8 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 998 −2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 5
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 268 −168
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 85 656 −222
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 752 5
9 Ostatní aktiva 131 296 871
Aktiva celkem 996 796 7 135
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 533 793 3 558
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 145 185 −5 628
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 144 954 −5 842
2.2 Vkladová facilita 230 213
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 129 −145
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 84 884 9 698
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 77 945 9 670
5.2 Ostatní závazky 6 939 28
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 141 149
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 232 −7
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 009 −999
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 009 −999
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 57 944 508
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 291 1
Pasiva celkem 996 796 7 135

Kontakty pro média