Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2018 г.

Пазарни операции

Изменение на списъка на агенциите, отговарящи на условията за участие в програмата за закупуване на активи на публичния сектор

На 15 ноември 2018 г. Управителният съвет одобри изменение на първоначалния списък на емитиращите ценни книжа агенции в еврозоната, които са допустими за участие в програмата за закупуване на активи на публичния сектор. Списъкът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно правната уредба на Държавната сметна палата в Хърватия

На 26 октомври 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/45 по искане на Министерството на финансите на Република Хърватия.

Становище на ЕЦБ относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор

На 26 октомври 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/46 по искане на Министерството на финансите на Финландия.

Становище относно определянето на основните услуги и операторите на основни услуги за целите на сигурността на мрежите и информационните системи в Словения

На 8 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/47 по искане на Министерството на публичната администрация на Словения.

Становище относно изискванията за минимални резерви на Magyar Nemzeti Bank

На 8 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/48 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка

На 9 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/49 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите в Полша

На 9 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/50 по искане на парламента на Полша.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

На 9 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/51 по искане на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции

На 19 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/52 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка

На 16 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/53 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения

На 20 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/54 по инициатива на ЕЦБ.

Административно управление

Председателство на Комитета за одит на ЕЦБ

Господин Евалд Новотни, член на Управителния съвет на ЕЦБ, ще поеме функциите на председател на Комитета за одит на ЕЦБ до края на мандата си като управител на Oesterreichische Nationalbank през август 2019 г. Господин Новотни заменя на длъжността господин Лийканен, бивш управител на Suomen Pankki – Finlands Bank, който се пенсионира през юли 2018 г.

Банков надзор

Ръководство на ЕЦБ за вътрешния анализ на адекватността на капитала и Ръководство на ЕЦБ за вътрешния анализ на адекватността на ликвидността

На 7 ноември 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на Ръководство на ЕЦБ за вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК) и на Ръководство на ЕЦБ за вътрешния анализ на адекватността на ликвидността (ВААЛ). Ръководствата бяха публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 9 ноември 2018 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите