Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2018

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του TARGET2-Securities (T2S) για το 2017

Στις 5 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του T2S για το 2017 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT

Στις 8 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2018/24 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT. Η εν λόγω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση βάσης δεδομένων για τις εθνικές ασφαλιστικές απαιτήσεις στην Ιρλανδία

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/43, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να τηρούν τα συστημικώς σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα κατά τον καθορισμό πολιτικών σταθερών αποδοχών στις Κάτω Χώρες

Στις 23 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/44, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas

Στις 4 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2018/23 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank

Στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2018/25 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank. Η σύσταση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ και αξιολόγηση του ΕΕΜ όσον αφορά τους κινδύνους για το 2019

Στις 18 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση περιλήψεων σχετικά με τις εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ και την αξιολόγηση του ΕΕΜ όσον αφορά τους κινδύνους για το 2019. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου