Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2017

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i EUF-fördraget och därtill relaterade förordningar godkände ECB-rådet den 10 april 2017 rapporten om efterlevnad för år 2016. Ytterligare information i denna fråga finns i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2016, som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 10 april 2017.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport ”Financial integration in Europe” för år 2017

Den 6 april 2017 noterade ECB-rådet att den elfte utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration i Europa publiceras på ECB:s webbplats den 19 maj 2017. Publiceringen sker i samband med den konferens om finansmarknadsintegration och stabilitet i Europa som hålls gemensamt av ECB och Europeiska kommissionen. Rapporten visar graden av finansiell integration i euroområdet och Eurosystemets verksamhet för att främja detta och behandlar även ett antal övriga punkter.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

2015 - T2S finansiell rapport

Den 24 mars 2017 godkände ECB-rådet den finansiella rapporten för Target2-Securities för år 2015. Den finns på ECB:s webbplats tillsammans med årsrapporten för T2S för år 2016.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om lån kopplade till utländsk valuta i Polen

Den 24 mars 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/9 på begäran av det polska parlamentet

ECB:s yttrande om identifieringen av infrastruktur som har avgörande betydelse för IT-säkerheten i Tyskland

Den 6 april 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/10 på begäran av det tyska inrikesdepartementet

ECB-yttrande om ändring av lagen om finansiell tillsyn i Tyskland

Den 7 april 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/11 på begäran av det tyska federala finansministeriet.

ECB-yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar på Irland

Den 7 april 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/12 på begäran av ordföranden för det irländska parlamentets gemensamma kommitté för finanser, offentliga utgifter och reformer och den irländska premiärministern.

ECB-yttrande om att utöka de uppgifter som ingår i kreditregistret i Lettland

Den 12 april 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/13 på begäran av Latvijas Banka.

ECB-yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn i Sverige

Den 20 april 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/14 på begäran av det svenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om lagen om betaltjänster, utgivning av elektroniska pengar samt betalningssystem i Slovenien

Den 24 april 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/15 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

Statistik

Årsrapport för 2016 om förberedande åtgärder för AnaCredit

Den 29 april 2017 tog ECB-rådet del av 2016 års lägesrapport, framtagen av ECBS statistikkommitté, om de förberedande åtgärderna för det långsiktiga ramverket för insamling av detaljerad kreditdata för AnaCredit-projektet (analytiska dataserier).

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 31 mars 2017 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2017/8 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet 2017

Den 24 april 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/11 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet 2017. Beslutet och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s riktlinje och rekommendation om alternativ och handlingsutrymme avseende mindre betydande institut

Den 4 april 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att anta en ECB-riktlinje och en rekommendation om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut. Riktlinjen och rekommendationen, samt kommentarer som inkommit som svar på det offentliga samrådet under samrådsperioden, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media