Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2017

Denarna politika

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 10. aprila 2017 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), po kateri ima ECB nalogo, da spremlja, ali centralne banke v EU spoštujejo prepovedi iz členov 123 in 124 PDEU in z njima povezanih uredb, odobril poročilo o skladnosti za leto 2016. Podrobneje je to vprašanje obravnavano v posebnem razdelku Letnega poročila ECB 2016, ki je bilo 10. aprila 2017 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in bančni nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi 2017

Svet ECB se je 6. aprila 2017 seznanil z enajsto izdajo poročila ECB o finančni integraciji v Evropi (Financial Integration in Europe), ki bo objavljeno 19. maja 2017 na skupni konferenci ECB in Evropske komisije o integraciji in stabilnosti finančnih trgov v Evropi. Poročilo predstavlja stanje finančne integracije v euroobmočju in dejavnosti Eurosistema za njeno spodbujanje, vsebuje pa tudi več posebnih tem.

Tržna infrastruktura in plačila

Računovodski izkazi o T2S za leto 2015

Svet ECB je 24. marca 2017 odobril računovodske izkaze o sistemu TARGET2-Securities za leto 2015. Računovodski izkazi o T2S za leto 2015 so skupaj z letnim poročilom o T2S za leto 2016 objavljeni na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o posojilih, vezanih na tujo valuto, na Poljskem

Svet ECB je 24. marca 2017 Mnenje CON/2017/9 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o določitvi kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije v Nemčiji

Svet ECB je 6. aprila 2017 Mnenje CON/2017/10 sprejel na zahtevo nemškega notranjega ministrstva.

Mnenje ECB o spremembi zakonov o finančnem nadzoru v Nemčiji

Svet ECB je 7. aprila 2017 Mnenje CON/2017/11 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ponujanju zavarovanja pred poplavami na Irskem

Svet ECB je 7. aprila 2017 Mnenje CON/2017/12 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora za finance, javne izdatke in reforme irskega parlamenta ter irskega ministrskega predsednika.

Mnenje ECB o povečanju obsega podatkov v kreditnem registru v Latviji

Svet ECB je 12. aprila 2017 Mnenje CON/2017/13 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Mnenje ECB o dodatnih makrobonitetnih instrumentih na Švedskem

Svet ECB je 20. aprila 2017 Mnenje CON/2017/14 sprejel na zahtevo švedskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih v Sloveniji

Svet ECB je 24. aprila 2017 Mnenje CON/2017/15 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Statistika

Letno poročilo 2016 o pripravljalnih ukrepih za projekt AnaCredit

Svet ECB se je 29. marca 2017 seznanil z letnim poročilom 2016 o napredku pri sprejemanju pripravljalnih ukrepov v zvezi z dolgoročnim okvirom za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih za namene projekta analitičnih kreditnih podatkovnih nizov (AnaCredit). Poročilo je pripravil Odbor Evropskega sistema centralnih bank za statistiko.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Svet ECB je 31. marca 2017 sprejel Priporočilo ECB/2017/8 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in bo na voljo tudi na spletnem mestu ECB.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017

Svet ECB je 24. aprila 2017 sprejel Sklep ECB/2017/11 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017. Sklep je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Smernica in priporočilo ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic za manj pomembne institucije

Svet ECB 4. aprila 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme smernico in priporočilo ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, v zvezi z manj pomembnimi institucijami. Smernica in priporočilo sta skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje, v katerem so predstavljene prejete pripombe med javnim posvetovanjem, objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije