Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2017

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

10 kwietnia 2017 Rada Prezesów – zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który powierza EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 tego traktatu oraz we właściwych rozporządzeniach – zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za rok 2016. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej części Raportu rocznego EBC 2016, który został opublikowany na stronie internetowej EBC 10 kwietnia 2017.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC na temat stanu integracji finansowej w Europie w roku 2017 

6 kwietnia 2017 Rada Prezesów została poinformowana, że jedenaste wydanie raportu EBC pt. Financial integration in Europe zostanie opublikowane 19 maja 2017 z okazji wspólnej konferencji EBC i Komisji Europejskiej na temat integracji rynków finansowych i stabilności finansowej w Europie. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro i działania Eurosystemu na rzecz jej pogłębiania, a także kilka artykułów na różne tematy.

Infrastruktura rynku i płatności

Sprawozdanie finansowe T2S 2015

24 marca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie finansowe Target2-Securities za rok 2015. Jest ono dostępne na stronie internetowej EBC wraz z raportem rocznym za rok 2016 w sprawie T2S.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/9 w dniu 24 marca 2017 na wniosek Sejmu RP.

Opinia EBC w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/10 w dniu 6 kwietnia 2017 na wniosek niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Opinia EBC w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/11 w dniu 7 kwietnia 2017 na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/12 w dniu 7 kwietnia 2017 na wniosek przewodniczącego połączonej komisji parlamentu irlandzkiego ds. finansów, wydatków publicznych i reform oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/13 w dniu 12 kwietnia 2017 na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/14 w dniu 20 kwietnia 2017 na wniosek szwedzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/15 w dniu 24 kwietnia 2017 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Sprawozdanie roczne 2016 na temat działań przygotowawczych związanych z AnaCredit

29 marca 2017 Rada Prezesów zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z postępów za 2016, sporządzonym przez Komitet ds. Statystyki Europejskiego Systemu Banków Centralnych, dotyczącym działań przygotowawczych do ustanowienia długoterminowych ram prawnych zbierania danych granularnych o kredytach na potrzeby analitycznych zbiorów danych kredytowych (AnaCredit).

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

31 marca 2017 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/8 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Belgii. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie opublikowane na stronie internetowej EBC.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017

24 kwietnia 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/11 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017. Decyzja wraz z komunikatem prasowym jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Wytyczne i zalecenie EBC w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przez instytucje mniej istotne

4 kwietnia 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie wytycznych i zalecenia w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii w stosunku do mniej istotnych instytucji. Wytyczne i zalecenie oraz podsumowanie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami