Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2017

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

10 kwietnia 2017 Rada Prezesów – zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który powierza EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 tego traktatu oraz we właściwych rozporządzeniach – zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za rok 2016. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej części Raportu rocznego EBC 2016, który został opublikowany na stronie internetowej EBC 10 kwietnia 2017.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC na temat stanu integracji finansowej w Europie w roku 2017 

6 kwietnia 2017 Rada Prezesów została poinformowana, że jedenaste wydanie raportu EBC pt. Financial integration in Europe zostanie opublikowane 19 maja 2017 z okazji wspólnej konferencji EBC i Komisji Europejskiej na temat integracji rynków finansowych i stabilności finansowej w Europie. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro i działania Eurosystemu na rzecz jej pogłębiania, a także kilka artykułów na różne tematy.

Infrastruktura rynku i płatności

Sprawozdanie finansowe T2S 2015

24 marca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie finansowe Target2-Securities za rok 2015. Jest ono dostępne na stronie internetowej EBC wraz z raportem rocznym za rok 2016 w sprawie T2S.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/9 w dniu 24 marca 2017 na wniosek Sejmu RP.

Opinia EBC w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/10 w dniu 6 kwietnia 2017 na wniosek niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Opinia EBC w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/11 w dniu 7 kwietnia 2017 na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/12 w dniu 7 kwietnia 2017 na wniosek przewodniczącego połączonej komisji parlamentu irlandzkiego ds. finansów, wydatków publicznych i reform oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/13 w dniu 12 kwietnia 2017 na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/14 w dniu 20 kwietnia 2017 na wniosek szwedzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/15 w dniu 24 kwietnia 2017 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Sprawozdanie roczne 2016 na temat działań przygotowawczych związanych z AnaCredit

29 marca 2017 Rada Prezesów zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z postępów za 2016, sporządzonym przez Komitet ds. Statystyki Europejskiego Systemu Banków Centralnych, dotyczącym działań przygotowawczych do ustanowienia długoterminowych ram prawnych zbierania danych granularnych o kredytach na potrzeby analitycznych zbiorów danych kredytowych (AnaCredit).

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

31 marca 2017 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/8 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Belgii. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie opublikowane na stronie internetowej EBC.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017

24 kwietnia 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/11 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017. Decyzja wraz z komunikatem prasowym jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Wytyczne i zalecenie EBC w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przez instytucje mniej istotne

4 kwietnia 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie wytycznych i zalecenia w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii w stosunku do mniej istotnych instytucji. Wytyczne i zalecenie oraz podsumowanie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami