Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2017

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van de verboden op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 10 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om de naleving door de centrale banken in de EU van de in artikelen 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante Verordeningen gespecificeerde verboden, te controleren), zijn goedkeuring gehecht aan het nalevingsverslag over het jaar 2016. Verdere informatie over dit onderwerp kan worden gevonden in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB-Jaarverslag 2016, dat op 10 april 2017 op de website van de ECB is gepubliceerd.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Verslag van de ECB van 2017 betreffende financiële integratie in Europa

Op 6 april 2017 nam de Raad van Bestuur nota van het feit dat de elfde editie van het ECB-verslag “Financial integration in Europe” op 19 mei 2017 gepubliceerd zal worden ter gelegenheid van de gezamenlijke conferentie van de ECB en de Europese Commissie over financiëlemarktintegratie en financiële stabiliteit in Europa. In het verslag wordt ingegaan op de stand van de financiële integratie in het eurogebied en op de activiteiten van het Eurosysteem die beogen deze te bevorderen; daarnaast bevat het verslag diverse aan speciale onderwerpen gewijde paragrafen.

Marktinfrastructuur en betalingen

2015 - Jaarrekening van T2S

Op 24 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de Jaarrekening van Target2-Securities over 2015. De Jaarrekening van Target2-Securities over 2015 is te vinden op de website van de ECB, samen met het T2S-Jaarverslag over 2016.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen in Polen

Op 24 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/9.

ECB-Advies inzake de identificatie van kritische infrastructuur binnen het kader van informatietechnologiesecurity in Duitsland

Op 6 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/10.

ECB-Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht in Duitsland

Op 7 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Bondsministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/11.

ECB-Advies inzake de verstrekking van overstromingsverzekering in Ierland

Op 7 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Gezamenlijk Comité betreffende Financiën, Overheidsuitgaven en Hervorming van het Ierse Nationale Parlement en de Ierse Minister-President, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/12.

ECB-Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens in Letland

Op 12 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/13.

ECB-Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten in Zweden

Op 20 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/14.

ECB-Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen in Slovenië

Op 24 april 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/15.

Statistieken

Jaarverslag 2016 betreffende de voorbereidende maatregelen voor AnaCredit

Op 29 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het door het Comité Statistieken van het Europees Stelsel van Centrale Banken opgestelde jaarlijkse voortgangsverslag over 2016 betreffende de voorbereidende maatregelen voor het langetermijnkader voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens voor het project betreffende "analytical credit datasets" (AnaCredit).

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België

Op 31 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2017/8 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Besluit betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017

Op 24 april 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/11 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017. Het Besluit is, samen met een persbericht daarover, beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

ECB-Richtsnoer en Aanbeveling betreffende de gebruikmaking van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte met betrekking tot minder belangrijke instellingen

Op 4 april 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van een ECB-Richtsnoer en een Aanbeveling betreffende de gebruikmaking van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt met betrekking tot minder belangrijke instellingen. Het Richtsnoer en de Aanbeveling, samen met een feedbackdocument waarin antwoord wordt gegeven op tijdens de openbare raadpleging ontvangen commentaren, zijn te vinden op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media