Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada aprīlis

Monetārā politika

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2017. gada 10. aprīlī atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja atbilstības ziņojumu par 2016. gadu. Sīkāka informācija par to sniegta 2017. gada 10. aprīlī ECB interneta vietnē publicētā ECB 2016. gada pārskata atsevišķā sadaļā.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB 2017. gada ziņojums Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā")

Padome 2017. gada 6. aprīlī pieņēma zināšanai, ka 2017. gada 19. maijā saistībā ar ECB un Eiropas Komisijas kopīgo konferenci par finanšu tirgu integrāciju un stabilitāti Eiropā tiks publicēts ECB ziņojuma Financial integration in Europe 11. izdevums. Ziņojumā sniegts apskats par finanšu integrācijas norisi euro zonā un Eurosistēmas veiktajiem pasākumiem tās veicināšanai, un tajā ietvertas arī vairākas specifiskas tēmas.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

T2S finanšu pārskati par 2015. gadu

Padome 2017. gada 24. martā apstiprināja TARGET2 vērtspapīriem finanšu pārskatus par 2015. gadu. T2S finanšu pārskati par 2015. gadu pieejami ECB interneta vietnē kopā ar T2S 2016. gada pārskatu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiem, kas saistīti ar ārvalstu valūtu Polijā

Padome 2017. gada 24. martā pieņēma Atzinumu CON/2017/9 pēc Polijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām Vācijā

Padome 2017. gada 6. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2017/10 pēc Vācijas Iekšlietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem likumā par finanšu uzraudzību Vācijā

Padome 2017. gada 7. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2017/11 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par plūdu risku apdrošināšanu pakalpojumu sniegšanu Īrijā

Padome 2017. gada 7. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2017/12 pēc Īrijas parlamenta Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu komitejas priekšsēdētāja un Īrijas premjerministra lūguma.

ECB atzinums par kredītu reģistrā iekļauto datu apjoma palielināšanu Latvijā

Padome 2017. gada 12. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2017/13 pēc Latvijas Bankas lūguma.

ECB atzinums par papildu makroprudenciālajiem instrumentiem Zviedrijā

Padome 2017. gada 20. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2017/14 pēc Zviedrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Maksājumu pakalpojumu, elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu un maksājumu sistēmu likumu Slovēnijā

Padome 2017. gada 24. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2017/15 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistiska

2016. gada pārskats par AnaCredit sagatavošanās pasākumiem

Padome 2017. gada 29. martā pieņēma zināšanai Eiropas Centrālo banku sistēmas Statistikas komitejas sagatavoto 2016. gada progresa ziņojumu par kredītu mikrodatu vākšanas ilgtermiņa sistēmas sagatavošanas pasākumiem saistībā ar analītisko kredītu datu kopu (AnaCredit) projektu.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem

Padome 2017. gada 31. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2017/8 Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un tiks publicēts ECB interneta vietnē.

ECB lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu 2017. gadam

Padome 2017. gada 24. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2017/11 par gada uzraudzības maksu kopējo summu 2017. gadam. Lēmums kopā ar attiecīgu paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB pamatnostādne un ieteikums par izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm

Padome 2017. gada 4. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt ECB pamatnostādni un ieteikumu par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm tiek īstenotas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības. Pamatnostādne un ieteikums kopā ar pārskatu par atbildēm uz sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtajiem komentāriem pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem