Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2017

Rahapoliitika

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

10. aprillil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2016. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2016. aasta aruandest, mis avaldati EKP veebilehel 10. aprillil 2017.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP 2017. aasta aruanne Euroopa finantslõimumise kohta

6. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et EKP üheteistkümnes aruanne Euroopa finantslõimumise kohta avaldatakse 19. mail 2017 Euroopa finantsturgude lõimumist ja stabiilsust käsitleva EKP ja Euroopa Komisjoni ühiskonverentsi puhul. Aruandes antakse ülevaade finantslõimumise olukorrast euroalal ja eurosüsteemi tegevusest selle edendamisel. Ühtlasi on aruandes artiklid muudel teemadel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

T2Si 2015. aasta finantsaruanne

24. märtsil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks T2Si (TARGET2-Securities) 2015. aasta finantsaruande. Finantsaruanne koos T2Si 2016. aasta aruandega on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus välisvaluutaga seotud laenude kohta Poolas

24. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/9.

EKP arvamus infotehnoloogia turvalisusega seotud kriitiliste infrastruktuuride tuvastamise kohta Saksamaal

6. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu Saksamaa siseministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/10.

EKP arvamus finantsjärelevalve seaduse muutmise kohta Saksamaal

7. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/11.

EKP arvamus üleujutuskindlustuse pakkumise kohta Iirimaal

7. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformide ühiskomitee esimehe ning Iirimaa peaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2017/12.

EKP arvamus krediidiregistri andmete ulatuse suurendamise kohta Lätis

12. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/13.

EKP arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta Rootsis

20. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu Rootsi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/14.

EKP arvamus makseteenuste, e-raha emiteerimise teenuste ja maksesüsteemide seaduse kohta Sloveenias

24. aprillil 2017 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/15.

Statistika

2016. aasta aruanne AnaCreditiga seotud ettevalmistavate meetmete kohta

29. märtsil 2017 tutvus EKP nõukogu Euroopa Keskpankade Süsteemi statistikakomitee koostatud 2016. aasta eduaruandega analüütiliste krediidiandmete registri (AnaCredit) projekti raames granulaarsete krediidiandmete kogumise pikaajalise raamistiku ettevalmistavate meetmete kohta.

Üldjuhtimine

Euroopa Keskpanga soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Belgia keskpanga välisaudiitorite kohta

31. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2017/8 Belgia keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse kättesaadavaks EKP veebilehel.

EKP otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal

24 aprillil 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/11 iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel koos asjakohase pressiteatega.

Pangandusjärelevalve

EKP suunis ja soovitus vähem oluliste krediidiasutuste suhtes valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

4. aprillil 2017 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule võtta vastu EKP suunis ja soovitus vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta. Suunis ja soovitus koos tagasiside aruandega, milles vastatakse avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkustele, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid