SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2017

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU), hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbankerne i EU overholder det forbud, som er fastsat i artikel 123 og 124 i TFEU og de dertil knyttede forordninger, godkendte Styrelsesrådet den 10. april 2017 årsrapporten herom for 2016. Nærmere oplysninger findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2016, som blev offentliggjort på ECB's websted 10. april 2017.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's 2017-rapport om finansiel integration i Europa

Den 6. april 2017 tog Styrelsesrådet til efterretning, at den ellevte udgave af ECB's rapport "Financial integration in Europe" offentliggøres den 19. maj 2017 i anledning af ECB's og Europa-Kommissionens fælles konference om integration af de finansielle markeder og stabilitet i Europa. I rapporten gøres der status over den finansielle integration i euroområdet og Eurosystemets tiltag for at fremme den. Rapporten indeholder også flere særartikler.

Markedsinfrastruktur og betalinger

T2S' 2015-regnskab

Den 24. marts 2017 godkendte Styrelsesrådet Target2-Securities' regnskab for 2015. Regnskabet findes på ECB's websted sammen med T2S' årsberetning for 2016.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om lån knyttet til udenlandsk valuta i Polen

Den 24. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/9 på anmodning af det polske parlament.

ECB's udtalelse om indkredsning af kritisk infrastruktur med henblik på IT-sikkerhed i Tyskland

Den 6. april 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/10 på anmodning af det tyske indenrigsministerium.

ECB's udtalelse om ændring af loven om finanstilsyn i Tyskland

Den 7. april 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/11 på anmodning af Bundesfinansministeriet i Tyskland.

ECB's udtalelse om forsikring mod stormflod i Irland

Den 7. april 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/12 på anmodning af formanden for det irske parlaments blandede udvalg vedrørende finanser, offentlige udgifter og reformer og den irske premierminister.

ECB's udtalelse om en udvidelse af anvendelsesområdet for data i kreditregistret i Letland

Den 12. april 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/13 på anmodning af Latvijas Banka.

ECB's udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer i Sverige

Den 20. april 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/14 på anmodning af det svenske finansministerium.

ECB's udtalelse om loven om betalingstjenester, tjenester vedrørende udstedelse af elektroniske penge og betalingssystemer i Slovenien

Den 24. april 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/15 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Statistik

Årsrapporten om forberedelserne til AnaCredit i 2016

Den 29. marts 2017 tog Styrelsesrådet årsrapporten om de fremskridt, der er sket i 2016 med hensyn til AnaCredit, til efterretning. Rapporten, der handler om forberedelserne til de langsigtede rammer for indsamling af granulære data om kreditter til projektet vedrørende de analytiske datasæt (AnaCredit), blev udarbejdet af Det Europæiske System af Centralbankers Statistiske Komité.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 31. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2017/8 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og vil blive offentliggjort på ECB's websted.

ECB's afgørelse om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

Den 24. april 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/11 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017. Afgørelsen og en pressemeddelelse i tilknytning hertil findes på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's retningslinje og henstilling om udøvelse af valgmuligheder og skøn for så vidt angår mindre signifikante institutter

Den 4. april 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage en retningslinje og en henstilling fra ECB om udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter. Retningslinjen og henstillingen er sammen med en redegørelse for de kommentarer, som blev fremsendt under den offentlige høring, offentliggjort på ECB Banktilsyns websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt