Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2017 г.

Парична политика

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 10 април 2017 г. Управителният съвет одобри доклада за съответствие за 2016 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и на свързаните с тях регламенти. Повече информация по темата е представена в съответния раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2016 г., който беше публикуван на уебсайта ѝ на 10 април 2017 г.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ от 2017 г. „Финансовата интеграция в Европа“

На 6 април 2017 г. Управителният съвет отбеляза, че единадесетото издание на доклада на ЕЦБ „Финансовата интеграция в Европа“ ще бъде публикувано на 19 май 2017 г. по повод на съвместната конференция на ЕЦБ и Европейската комисия относно интеграцията на финансовите пазари и стабилността в Европа. Докладът представя състоянието на финансовата интеграция в еврозоната и дейностите на Евросистемата за нейното насърчаване. Той също така съдържа редица тематични статии.

Пазарна инфраструктура и плащания

Финансов отчет на T2S за 2015 г.

На 24 март 2017 г. Управителният съвет одобри финансовия отчет на Target2-Securities за 2015 г. Финансовият отчет е публикуван на уебсайта на ЕЦБ заедно с годишния доклад на T2S за 2016 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута в Полша

На 24 март 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/9 по искане на парламента на Полша.

Становище на ЕЦБ относно установяването на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии в Германия

На 6 април 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/10 по искане на Министерството на вътрешните работи на Германия.

Становище на ЕЦБ относно изменението на Закона за финансов надзор в Германия

На 7 април 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/11 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на застраховки срещу наводнение в Ирландия

На 7 април 2017 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2017/12 по искане на председателя на Съвместната комисия по финанси, държавни разходи и реформи към ирландския национален парламент, както и на ирландския министър-председател.

Становище на ЕЦБ относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър в Латвия

На 12 април 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/13 по искане на Latvijas Banka.

Становище на ЕЦБ относно допълнителни макропруденциални инструменти в Швеция

На 20 април 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/14 по искане на Министерството на финансите на Швеция.

Становище на ЕЦБ относно Закона за платежните услуги, услугите по издаване на електронни пари и платежните системи в Словения

На 24 април 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/15 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Статистика

Годишен доклад за 2016 г. относно подготвителните мерки за AnaCredit

На 29 март 2017 г. Управителният съвет отбеляза годишния доклад за напредъка през 2016 г., съставен от Комитета по статистика на Европейската система на централните банки, относно подготвителните мерки за дългосрочната рамка за събиране на подробни данни за кредити по проекта за аналитични набори от данни за кредити (AnaCredit).

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

На 31 март 2017 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2017/8 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и предстои публикуването ѝ на уебсайта на ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година

На 24 април 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/11 относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ заедно с прессъобщение по темата.

Банков надзор

Насоки и Препоръка на ЕЦБ относно упражняването на правата на избор и преценка по отношение на по-малко значимите институции

На 4 април 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за приемане на Насоки и Препоръка на ЕЦБ относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, по отношение на по-малко значимите институции. Насоките и Препоръката са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ заедно с обобщение на коментарите в отговор на получените в хода на публичната консултация бележки.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите