Тази страница е в процес на превод.

В текст

Изгубени в терминологията?
Ключови понятия, обяснени с прости думи.

What is bitcoin?

What is bitcoin?

13 February 2018

Bitcoin is often called a virtual currency, but there are several reasons why it is not actually a currency. What are they? And why might you think twice before buying any?
more


What is forward guidance?

Какво представлява ориентирът за паричната политика?

15 декември 2017 г.

Когато ЕЦБ заявява ориентир за своята парична политика, това означава, че предоставяме информация за бъдещите си намерения в областта на паричната политика. Защо го правим и как влияе това върху икономиката като цяло?
още


What are structural reforms?

Какво представляват структурните реформи?

18 октомври 2017 г.

След световната финансова криза редица политици и създатели на политики призовават към структурни реформи за подпомагане на икономическия растеж. Какво обаче представляват структурните реформи? И защо ЕЦБ се интересува от тях, след като основната ѝ задача е да поддържа цените стабилни?
още


What is seigniorage?

Какво е сеньораж?

7 април 2017 г.

Новата банкнота от 50 € е вече в обращение и е заредена в банкоматите. А знаете ли как централните банки, които емитират банкнотите, генерират приходи в резултат на това? Научете какво представлява емисионният доход в еврозоната.
още


What are non-performing loans?

Какво представлява обезпечението?

2 ноември 2016 г.

Какво представлява обезпечението и защо го изискват централните банки?
още


Какво представляват необслужваните кредити?

Какво представляват необслужваните кредити?

12 септември 2016 г.

Смята се, че един кредит е необслужван, когато са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски. Защо лошите дългове представляват проблем за банките и какво въздействие оказват върху паричната политика?
още


Какво представляват изискванията за минимални резерви?

Какво представляват изискванията за минимални резерви?

11 август 2016 г.

Банките са задължени да поддържат определено количество средства в текущите си сметки при централната банка. По каква причина трябва да го правят и как точно функционира това?
още


Какво представлява TARGET2?

Какво е TARGET2?

29 юни 2016 г.

TARGET2 е платежна система, чийто собственик и оператор е Евросистемата. Но защо е важна тя и как работи?
още


Какво представляват ЦОДР-ІІ?

Какво представляват ЦОДР-ІІ?

24 юни 2016 г.

Втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране е един от нестандартните инструменти на паричната политика на ЕЦБ. Как новите ЦОДР помагат на потребителите, предприятията и икономиката и какво ги отличава от обичайните операции по рефинансиране?
още


… за номиналните и реалните лихвени проценти

Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти?

25 май 2016 г.

Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти? И защо е важна тя?
още


... за периода на изчакване

Какво представлява периодът на изчакване?

14 април 2016 г.

Преди заседанията по паричната политика членовете на Управителния съвет спазват така наречения период на изчакване. Какво означава това на практика?
още


Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?

Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?

10 март 2016 г.

Лихвеният процент по депозитното улеснение е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от паричната си политика.
още

Какво представлява централната банка?

Какво представлява централната банка?

10 юли 2015 г.

Банка като всички останали ли е централната банка? Каква е ролята на централните банки в икономиката и какво е специфично за тях?
още


Какво е задължението за отчетност на ЕЦБ?

10 юли 2015 г.

Какво означава задължението за отчетност за ЕЦБ? Как обясняваме действията си пред обществеността?
още


Какво представлява паричната политика?

10 юли 2015 г.

Защо паричната политика е важна? Защото тя влияе пряко върху лихвените проценти и непряко върху инфлацията, икономиката и заетостта.
още