Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s negativa räntor

12 juni 2014

Det är ECB:s uppgift att säkra prisstabilitet genom att hålla inflationen under men nära 2 procent på medellång sikt. Precis som de flesta centralbanker kan ECB påverka inflationen med hjälp av räntan. Om centralbanken vill motverka för hög inflation höjer man i allmänhet räntan och gör det därigenom dyrare att låna och mer intressant att spara. Om man däremot vill motverka för låg inflation sänker man räntan. Eftersom inflationen i euroområdet väntas ligga avsevärt under 2 procent under en längre tid, bedömer ECB-rådet att det behövs lägre räntor. ECB har tre styrräntor att tillgripa: utlåningsfaciliteten för utlåning till banker över natten, de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och inlåningsfaciliteten. Den huvudsakliga refinansieringsräntan är den ränta till vilken bankerna regelbundet kan låna från ECB. Räntan på inlåningsfaciliteten är den ränta som bankerna erhåller när de parkerar medel hos centralbanken. Alla de tre räntorna har sänkts. För att en penningmarknad där affärsbanker lånar till varandra ska fungera får dessa räntor inte ligga för nära varandra. Eftersom inlåningsräntan redan låg på 0 procent och refinansieringsräntan på 0,25 procent, innebar sänkningen av refinansieringsräntan till 0,15 procent att inlåningsräntan sänktes till − 0,10 procent för att behålla denna räntekorridor. Sänkningen ingår i ett åtgärdspaket för att säkerställa prisstabilitet på medellång sikt, vilket är en förutsättning för hållbar tillväxt i euroområdet.

Måste jag nu betala till min bank för att få spara? Hur påverkar den negativa räntan mitt sparande?

Ditt sparande kommer inte att påverkas direkt. Bara banker som placerar pengar på vissa konton hos ECB måste betala. Affärsbanker kan förstås välja att sänka räntan för sparare. Samtidigt kan dock konsumenter och företag låna billigare och det hjälper till att stimulera ekonomins återhämtning. I en marknadsekonomi bestäms räntan på sparande av utbud och efterfrågan. Låga räntor på långt sparande är t.ex. följden av låg tillväxt och otillräcklig avkastning på kapital. ECB:s räntebeslut kommer i slutändan att gynna sparare eftersom dessa beslut stöder tillväxten och därigenom skapar ett klimat där räntorna gradvis kan återgå till högre nivåer.

Men varför straffa sparare och belöna låntagare?

En centralbanks huvuduppgift är att göra det mer eller mindre intressant för hushåll och företag att spara eller låna, det handlar inte om straff eller belöningar. Genom att sänka räntorna och på så sätt göra det mindre attraktivt för folk att spara och mer attraktivt att låna, uppmuntrar centralbanken folk att ge ut mer pengar eller att investera. Om en centralbank däremot höjer räntorna stimuleras istället folk att spara mer och låna mindre, vilket kan hjälpa till att kyla ner en ekonomi med för hög inflation. Det är inte bara ECB som gör på det här viset, det gör alla centralbanker.

Kan inte bankerna undvika den negativa inlåningsräntan? Kan de inte bara besluta att hålla mer sedlar?

Om en bank håller mer pengar än den behöver för kassakravet och om den inte vill låna ut till andra affärsbanker har den bara två alternativ: att placera pengarna på ett konto hos centralbanken eller att hålla dem som kontanter. Det är dock inte gratis att hålla kontanter heller − inte minst eftersom banken behöver ett mycket säkert lager där pengarna kan förvaras. Så det är inte sannolikt att någon bank väljer att göra det. Det är mer troligt att bankerna antingen lånar ut pengar till andra banker eller betalar en negativ inlåningsränta.