Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Integritetspolicy

Rättslig ram för dataskydd

Alla personuppgifter som samlas in behandlas i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.[1]

Vilken information samlas in från besökare?

  • För- och efternamn
  • Födelsedatum
  • Organisation
  • E-postadress
  • Datum och tidpunkt för besöket på ECB

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Det är ECB som kontrollerar behandlingen av personuppgifter. Avdelningen för intern kommunikation och offentlighetsarbete i ECB:s generaldirektorat för kommunikation är den enhet som är ansvarig för behandling av personuppgifter.

Varför behandlar ECB personuppgifter?

Personuppgifter samlas in av följande anledningar: för att organisera besök på ECB, för att se till att besökarna är skyddade och för att hålla koll på vem som besöker ECB:s lokaler. Följaktligen måste dessa personuppgifter behandlas.

De uppgifter som du anger kommer att anonymiseras och aggregeras så att du inte kan identifieras genom dem. De används för statistik över besök på ECB.

Vem kommer att ta emot och få åtkomst till dina uppgifter?

Följande personal kommer att ha tillgång till dina personuppgifter: personal på avdelningen för intern kommunikation och offentlighetsarbete, personal för de guidade turerna samt intern och extern säkerhetspersonal på ECB.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Personuppgifterna kommer att lagras i upp till fem år från den dagen då de erhölls, sedan kommer de att raderas.

De personuppgifter som samlas in för tillträdeskontroller till ECB:s lokaler lagras i upp till ett år, sedan raderas de.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera (under vissa omständigheter) dina personuppgifter och kan även inskränka eller motsätta dig behandlingen av dem. Du kan åberopa dina rättigheter genom att kontakta avdelningen för intern kommunikation och offentlighetsarbete i ECB:s generaldirektorat för kommunikation på visitor.centre@ecb.europa.eu.

Mer information

Vid ytterligare frågor, kontakta ECB:s personuppgiftsombud (ECB’s Data Protection Officer) på dpo@ecb.europa.eu.

Du kan när som helst kontakta Europeiska datatillsynsmannen European Data Protection Supervisor avseende behandlingen av dina personuppgifter.

  1. [1]Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och ECB:s beslut ECB/1/2007 av den 17 april 2007 om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid Europeiska centralbanken samt lagstiftning som ändrar eller ersätter dessa rättsakter.

Alla sidor i detta avsnitt