Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Isikuandmete kaitse

Andmekaitse õigusraamistik

Kõiki kogutavaid isikuandmeid töödeldakse vastavalt ELi andmekaitseseadusele.[1]

Milliseid andmeid külastajate kohta kogutakse?

  • Ees- ja perekonnanimi
  • Sünniaeg
  • Organisatsioon
  • E-aadress
  • Kavandatava EKP külastuse kuupäev ja kellaaeg

Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest?

EKP kontrollib isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemise eest vastutab EKP avalike suhete peadirektoraadi sise- ja välissuhtluse osakond.

Miks töötleb EKP isikuandmeid?

Isikuandmeid kogutakse selleks, et korraldada EKP külastamist, tagada külastajate turvalisus ja pidada arvet külastuste kohta. Isikuandmete töötlemine on seega kohustuslik.

Esitatud isikuandmed anonüümistatakse ja koondatakse sellisel viisil, et isikuid ei oleks võimalik tuvastada. Andmeid kasutatakse EKP külastustega seotud statistilistel eesmärkidel.

Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Isikuandmed on kättesaadavad järgmistele EKP volitatud töötajatele: sise- ja välissuhtluse osakonna töötajad, ekskursiooni saatja ning koosseisuvälised ja EKP turvatöötajad.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt viis aastat alates nende saamise kuupäevast, seejärel need kustutatakse.

EKP hoonetesse sissepääsuks kogutavaid isikuandmeid säilitatakse kuni üks aasta, seejärel need kustutatakse.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, neid parandada, (teatavatel tingimustel) kustutada ja piirata või keelata nende töötlemist. Kõnealuste õiguste kasutamiseks palume pöörduda EKP avalike suhete peadirektoraadi sise- ja välissuhtluse osakonna poole meiliaadressil visitor.centre@ecb.europa.eu.

Vaata lähemalt

Täiendavad küsimused palume saata EKP andmekaitseametnikule (dpo@ecb.europa.eu).

Kasutajal on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

  1. [1]Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning 17. aprilli 2007. aasta otsus EKP/2007/1 Euroopa Keskpanga andmekaitse rakendamise sätete vastuvõtmise kohta ja kõnealuseid õigusakte asendavad või muutvad hilisemad õigusaktid.

Kõik selle jaotise teemad