Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία όλων των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων.[1]

Τι πληροφορίες συλλέγονται από τους επισκέπτες;

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Οργανισμός
  • Ε-mail
  • Ημερομηνία και ώρα προγραμματισμένης επίσκεψης στην ΕΚΤ

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η ΕΚΤ ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς: οργάνωση επισκέψεων στην ΕΚΤ, διασφάλιση της προστασίας των επισκεπτών, έλεγχος των ατόμων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας. Συνεπώς, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι υποχρεωτική.

Τα δεδομένα που παρέχετε ανωνυμοποιούνται και συγκεντρώνονται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς σε σχέση με τις επισκέψεις στην ΕΚΤ.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;

Τα ακόλουθα, ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: υπάλληλοι του Τμήματος Εσωτερικής Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων, ο ξεναγός και υπάλληλοι εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας στην ΕΚΤ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως πέντε ετών, με αφετηρία την ημέρα κατά την οποία συλλέχθηκαν, και στη συνέχεια διαγράφονται.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς του ελέγχου πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως ενός έτους και στη συνέχεια διαγράφονται.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωσης ή (υπό ορισμένες συνθήκες) διαγραφής τους, καθώς και περιορισμού ή διατύπωσης αντίρρησης όσον αφορά την επεξεργασία τους. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με το Τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΚΤ (visitor.centre@ecb.europa.eu).

Μάθετε περισσότερα

Για κάθε άλλη ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ (dpo@ecb.europa.eu).

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

  1. [1]Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και απόφαση της ΕΚΤ αριθ. 1/2007, της 17ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις που αντικαθιστούν ή τροποποιούν τις εν λόγω νομικές πράξεις.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα