Menu

Pabeigtās ECB koordinētās programmas

Daudzus gadus ECB un ES valstu centrālās bankas piedalījušās Eiropas Komisijas finansētajās centrālo banku daudzgadu sadarbības programmās.

Konkrētāk, to valstu centrālās bankas, kuras nākotnē plāno pievienoties ES, un Krievijas un Ēģiptes centrālās bankas kopā ar ECB un ES valstu centrālajām bankām īstenojušas tehniskās sadarbības programmas, lai uzlabotu darbinieku kompetenci un institucionālo kapacitāti.

Melnkalnes Centrālā banka (2014–2015)

No 2014. gada septembra līdz 2015. gada martam ECB un desmit ES valstu centrālās bankas īstenoja programmu ar Melnkalnes Centrālo banku, kuras ietvaros tika analizētas sešas jomas:

 • grāmatvedība
 • ES integrācija
 • finanšu un banku operācijas
 • finanšu stabilitāte
 • darbības risks un darbības nepārtrauktība
 • statistiska

Šīs sadarbības mērķis bija noteikt jomas, kurās Melnkalnes Centrālajai bankai jāveic uzlabojumi, lai nodrošinātu ECBS atbilstošu līmeni.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
Paziņojumi presei
Trīs Rietumbalkānu valstu centrālās bankas (2014–2015)

No 2014. gada janvāra līdz 2015. gada jūnijam ECB un 11 ES valstu centrālās bankas sniedza atbalstu trim ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu centrālajām bankām Rietumbalkānos. Programmas ietvaros sešus mēnešus tika analizēts Albānijas Bankas darbs 13 jomās:

 • finanšu stabilitāte
 • informācijas tehnoloģijas
 • iekšējais audits
 • banku uzraudzība
 • maksājumu sistēmas
 • banknotes un emisija
 • komunikācija
 • ES integrācija
 • cilvēkresursi
 • juridiskie pakalpojumi
 • grāmatvedība un finanšu pārskatu sniegšana
 • monetārās politikas analīze un operācijas
 • statistiska

Pēc tam sešus mēnešus tika analizēts Kosovas Republikas Centrālās bankas darbs septiņās jomās:

 • finanšu stabilitāte
 • informācijas tehnoloģijas
 • iekšējais audits
 • banku uzraudzība
 • maksājumu sistēmas
 • ES integrācija
 • administrācija

Šīs sadarbības mērķis bija noteikt jomas, kurās šīm divām bankām jāveic uzlabojumi, lai nodrošinātu ECBS atbilstošu līmeni. Programma ietvēra arī Maķedonijas Republikas Nacionālajai bankai paredzētā projekta sagatavošanas komponentu.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)
 • Česká národní banka
 • Deutsche Bundesbank
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Central Bank of Malta
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
Paziņojumi presei
Maķedonijas Republikas Nacionālā banka (2012–2013)

No 2012. gada 15. oktobra līdz 2013. gada 14. jūlijam ECB un desmit ES valstu centrālās bankas sniedza atbalstu Maķedonijas Republikas Nacionālajai bankai, nosakot konkrētas jomas, kurās tai jāveic uzlabojumi, lai nodrošinātu ES dalībvalsts centrālajai bankai atbilstošu līmeni. Tika noteiktas šādas desmit jomas:

 • grāmatvedība
 • banknotes
 • tautsaimniecības analīze un pētniecība
 • cilvēkresursi
 • informācijas tehnoloģijas
 • iekšējais audits
 • juridiskie pakalpojumi
 • monetārā un valūtas kursa politika
 • maksājumu sistēmas
 • statistiska

Šis līmenis jāsasniedz līdz laikam, kad valsts kļūs par ES dalībvalsti un Maķedonijas Republikas Nacionālā banka pievienosies ECBS.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
 • Banco de España
 • Banca d'Italia
 • Bank Čentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska

Atbalstu programmai sniedza arī Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) eksperti.

Paziņojumi presei
Serbijas Nacionālā banka (2011–2013)

No 2011. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. decembrim ECB un 21 ES valsts centrālās bankas sniedza atbalstu Serbijas Nacionālajai bankai ES centrālo banku darbības standartu ieviešanā, veicot sagatavošanās darbus saistībā ar Serbijas Republikas pievienošanos ES.

35 mēnešu ilgā programma turpināja 2008.–2009. gadā īstenoto vajadzību novērtējuma programmu. Tā aptvēra 13 centrālo banku darbības jomas, no kurām dažas tika aplūkotas arī vajadzību novērtējuma programmas laikā:

 • finanšu sektora uzraudzība
 • likumdošanas saskaņošana
 • kapitāla aprites liberalizācija
 • ārvalstu valūtas rezervju pārvaldīšana
 • monetārās un valūtas operācijas
 • finanšu pakalpojumu patērētāju aizsardzība
 • ES pievienošanās atbalsts
 • tautsaimniecības analīze un pētniecība
 • statistiska
 • maksājumu sistēmas
 • finanšu stabilitāte
 • informācijas tehnoloģijas
 • grāmatvedība un finanšu pārskatu sniegšana

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
 • Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)
 • Česká národní banka
 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Central Bank of Cyprus
 • Banque centrale du Luxembourg
 • Magyar Nemzeti Bank
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Narodowy Bank Polski
 • Banco de Portugal
 • Banca Naţională a României
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
 • Suomen Pankki – Finlands Bank
 • Bank of England
Paziņojumi presei
Bosnijas un Hercegovinas Centrālā banka (2010–2011)

No 2010. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 30. septembrim ECB un septiņas Eurosistēmas centrālās bankas sniedza atbalstu Bosnijas un Hercegovinas Centrālajai bankai ES centrālo banku darbības standartu ieviešanā, veicot sagatavošanās darbus saistībā ar Bosnijas un Hercegovinas pievienošanos ES.

Programmā piedalījās arī Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) un Banca Naţională a României eksperti.

18 mēnešu programma turpināja 2007. gadā īstenoto vajadzību novērtējuma programmu un aptvēra sešas centrālās bankas darbības jomas, no kurām pirmās trīs koncentrējās uz tālāk norādītājiem 2007. gada programmas ieteikumiem:

 • statistiska
 • tautsaimniecības analīze un pētniecība
 • finanšu stabilitāte
 • likumdošanas saskaņošanu ar ES
 • ES integrācijas koordinācija
 • IT pakalpojumu uzlabojumi Bosnijas un Hercegovinas Centrālajā bankā

Bija iesaistītas šādas Eurosistēmas valstu centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banka Slovenije
Paziņojumi presei
Makroprudenciālās un mikroprudenciālās uzraudzības stiprināšana ES kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs (2010–2012)

No 2010. gada 19. janvāra līdz 2012. gada 18. janvārim ECB un 14 Eurosistēmas centrālās bankas piedāvāja palīdzības programmu ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm.

Programmas mērķis bija nostiprināt makroprudenciālo un mikroprudenciālo uzraudzību Rietumbalkānu valstīs un Turcijā.

Eurosistēma īstenoja programmu ciešā sadarbībā ar starptautisko finanšu sabiedrību, izmantojot pieredzi, ko Bāzelē, Briselē, Londonā un Vašingtonā uzkrājušas organizācijas un iestādes, kas arī jau virzās uz to pašu mērķi – pārskatīt un stiprināt uzraudzības sistēmu, arī atbilstoši G20 valstu grupas ieteikumam.

Pirmajā gadā programmas ietvaros notika vairāk nekā 20 mācību kursu un trīs augsta līmeņa politikas darbsemināri, un tajā bija iesaistītas apmēram 36 iestādes.

Otrajā gadā tajā tika sniegts divpusējs atbalsts astoņām atbalsta saņēmējām iestādēm, lai palīdzētu tām attīstīt konkrētas uzraudzības prasmes. Pēc tam notika notika krīzes gatavības un vadības simulācijas.

Bija iesaistītas šādas Eurosistēmas centrālās bankas:

 • Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Central Bank of Cyprus
 • Banque centrale du Luxembourg
 • Bank Čentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
 • Suomen Pankki – Finlands Bank

Bija iesaistītas šādas ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis:

 • Horvātija
 • Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
 • Albānija
 • Bosnija un Hercegovina
 • Melnkalne
 • Turcija
 • Serbija
 • Kosova (saskaņā ar UNSCR 1244/99)
Paziņojumi presei
Serbijas Nacionālā banka (2008–2009)

No 2008. gada 1. septembra līdz 2009. gada 31. maijam ECB un 17 ES valstu centrālās bankas sniedza atbalstu Serbijas Nacionālajai bankai, nosakot konkrētas jomas, kurās šai bankai jāveic uzlabojumi, lai nodrošinātu ES dalībvalsts centrālajai bankai atbilstošu līmeni.

Tika noteiktas sešas centrālās bankas darbības jomas:

 • banku uzraudzība.
 • Serbijas Nacionālās bankas kompetencē esošo tiesību aktu saskaņošana ar acquis communautaire
 • kapitāla aprites liberalizācija
 • monetārās politikas īstenošana un valūtas kursa režīms
 • monetārā, finanšu un maksājumu bilances statistika
 • finanšu pakalpojumu patērētāju aizsardzība

Šis līmenis jāsasniedz līdz laikam, kad Serbija kļūs par ES dalībvalsti un Serbijas Nacionālā banka pievienosies ECBS.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
 • Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)
 • Česká národní banka
 • Danmarks Nationalbank
 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Central Bank of Cyprus
 • Latvijas Banka
 • Magyar Nemzeti Bank
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Narodowy Bank Polski
 • Banca Naţională a României
 • Bank of England
Paziņojumi presei
Bosnijas un Hercegovinas Centrālā banka (2007)

No 2007. gada 1. marta līdz 31. augustam ECB un astoņas ES valstu centrālās bankas sniedza atbalstu Bosnijas un Hercegovinas Centrālajai bankai, nosakot konkrētas jomas, kurās šai bankai jāveic uzlabojumi, lai nodrošinātu ES dalībvalsts centrālajai bankai atbilstošu līmeni.

Tika noteiktas šādas septiņas jomas:

 • banku uzraudzības koordinācija
 • tautsaimniecības analīze un pētniecība
 • finanšu stabilitāte
 • iekšējais audits
 • monetārās politikas īstenošana valūtas padomes mehānisma apstākļos
 • maksājumu sistēmas
 • statistiska

Šis līmenis jāsasniedz līdz laikam, kad Bosnija un Hercegovina kļūs par ES dalībvalsti un Bosnijas un Hercegovinas Centrālā banka pievienosies ECBS.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banka Slovenije
Paziņojumi presei
Ēģiptes Centrālā banka (2009–2012)

No 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. martam ECB un septiņas ES valstu centrālās bankas sniedza atbalstu Ēģiptes Centrālajai bankai, palīdzot stiprināt Ēģiptes banku uzraudzību.

Šī palīdzība ietvēra pakāpenisku bankas normatīvu, noteikumu, pārskatu sniegšanas sistēmu un pārraudzības prakses aktualizēšanu, tuvinot tos atbilstībai Bāzeles II principiem, atbilstoši Ēģiptes Centrālās bankas izstrādātajai stratēģijai, ar kuru 2009. gada 14. oktobrī Kairā tika iepazīstinātas komercbankas.

Reformu procesā ietilpa banku nozares konsultēšana par kvalitātes jautājumiem, kā arī kvantitatīvās ietekmes pētījumi.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)
 • Česká národní banka
 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Banca Naţională a României
Paziņojumi presei
Krievijas Banka (2008–2011)

No 2008. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31. martam ECB un astoņas Eurosistēmas centrālās bankas sniedza atbalstu Krievijas Federācijas centrālajai bankai (Krievijas bankai) banku uzraudzības un iekšējā audita jomā.

Banku uzraudzības komponents bija vērsts uz to, lai palīdzētu Krievijas Bankai nodrošināt Krievijas banku sistēmas stabilitāti, modernizējot normatīvus, politiku un praksi banku uzraudzības jomā, lai panāktu to atbilstību Bāzeles Banku uzraudzības komitejas noteiktajiem starptautiski pieņemtajiem principiem (tā dēvēto Bāzeles II regulējumu), izmantojot Bāzeles II ieviešanas pieredzi ES.

Iekšējā audita komponenta mērķis bija palīdzēt Krievijas Bankai uzlabot uz risku balstītu iekšējā audita funkciju, rīkojot Eurosistēmas speciālistu vadītas apmācības un konsultācijas par labāko praksi Eurosistēmā kopumā, kā arī īpaši attiecībā uz valūtas rezervju pārvaldīšanas iekšējo auditu un IT līdzekļu un sistēmu izmantošanu.

Bija iesaistītas šādas Eurosistēmas valstu centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Suomen Pankki – Finlands Bank
Paziņojumi presei
Ēģiptes Centrālā banka (2005–2007)

No 2005. gada 1. decembra līdz 2007. gada 30. novembrim ECB un četras Eurosistēmas centrālās bankas sniedza atbalstu Ēģiptes Centrālajai bankai vispārējā banku uzraudzības administratīvo un darbības procedūru pārskatīšanā ar mērķi ieviest uz risku balstītu pieeju.

Darbs aptvēra sešas jomas:

 • nepārtrauktā pārraudzība
 • pārbaudes
 • makroprudenciālā analīze
 • noteikumu un standartu izstrāde
 • metodoloģija un informācijas tehnoloģija
 • banku uzraudzības darbinieku apmācības programma

Divu gadu laikā notika vairāk nekā 70 pasākumu, t.sk. ekspertu vizītes, mācību komandējumi, mācību kursi un citas konsultācijas.

Bija iesaistītas šādas Eurosistēmas centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
Paziņojumi presei
Krievijas Banka (2003–2005)

No 2003. gada 1. novembra līdz 2005. gada 31. oktobrim ECB un deviņas ES valstu centrālās bankas, kā arī trīs uzraudzības iestādes, kas nav centrālās bankas, sniedza atbalstu Krievijas Federācijas centrālajai bankai (Krievijas Bankai) tās centienos ieviest uz risku balstītu banku uzraudzības metodoloģiju.

Programmas ietvaros kopumā tika apmācīti 1 000 uzraudzības darbinieku, kas nodarbināti Krievijas Bankas reģionālajās filiālēs, iepazīstinot viņus ar ES uz risku balstītas uzraudzības praksi.

Krievijā notika 64 mācību kursi un četri augsta līmeņa semināri, un Krievijas Bankas darbinieki viesojās pie ES banku uzraugiem.

Tika sagatavota arī rokasgrāmata Banking supervision – European experience and Russian practices ("Banku uzraudzība – Eiropas pieredze un Krievijas prakse") angļu un krievu valodā kā pašmācības līdzeklis Krievijas Bankas darbiniekiem.

Bija iesaistītas šādas ES valstu centrālās bankas:

 • Deutsche Bundesbank
 • Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Suomen Pankki – Finlands Bank

Bija iesaistītas šādas uzraudzības iestādes, kas nav centrālās bankas:

 • Rahoitustarkastus/Finansinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Financial Services Authority
Paziņojumi presei