Eurons internationella roll

Definition och policy

Eurons internationella roll avser användning av euron på de globala marknaderna och av personer bosatta utanför euroområdet. Euron får användas utanför euroområdet t.ex. vid betalningar eller finansmarknadstransaktioner både till euroområdet och utanför. Euron används av den offentliga sektorn i flera länder utanför euroområdet som reservvaluta eller ankarvaluta.

ECB intar en neutral ställning när det gäller den internationella användningen av euro. Denna användning varken hindras eller främjas och ses som resultat av marknadskrafterna.

Nyckeltal

Följande tabell visar nyckeltal för eurons internationella roll. Den finns i det senaste numret av den årliga publikationen The International Role of the Euro (se nedan).

Den visar t.ex. att i globala valutareserver var eurodenominerade instrument, ungefär 26 procent, nästan oförändrade jämfört med året före. På internationella marknader för statspapper minskade andelen eurodenominerade skuldförbindelser med omkring 2 procentenheter till 27,4 procent vid slutet av 2010 jämfört med året före. På de internationella låne- och inlåningsmarknaderna ökade andelen eurodenominerade instrument med runt 0,5 procentenheter respektive 1 procentenhet vid slutet av 2010 jämfört med året före. På valutamarknaderna (genomsnittlig daglig omsättning) var andelen euro 19,5 procent 2010, jämfört med 18,5 procent 2007. Det är viktigt att komma ihåg att förändringar i eurons relativa vikt på internationella marknader är mycket gradvisa.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

ECB:s publikationer och pressmeddelanden

ECB följer eurons internationella användning noga och publicerar en regelbunden översikt: "The International Role of the Euro". I den granskas den senaste utvecklingen av eurons internationella användning av personer utanför euroområdet i internationell handel och internationella finanstransaktioner. Den innehåller ett stort antal aktuella indikatorer och statistik som sammanställts av ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet samt tidsserier från andra centralbanker som deltar i enkäter som utförs av ECB.

ECB:s årliga översyn av eurons internationella roll visar inte bara aktuell utveckling och trender utan ger även en djupare analys av valda frågor med studier av möjliga bestämningsfaktorer och effekter av olika valutors internationella användning. De senaste åren har följande ämnen granskats:

  • The impact of asset-backed securities on the currency composition of the stock of international debt, juli 2011
  • What makes a currency a safe haven, juli 2011
  • Prospects for the international use of emerging market currencies, juli 2011
  • Excess returns on net foreign assets and international currencies, juli 2010
  • Currency choice in the issuance of foreign currency-denominated bonds, juli 2009
  • The use of the euro in global foreign exchange reserves, juli 2008
  • Asset substitution in central, eastern, and south-eastern Europe: trends and determinants, juni 2007
  • Determinants of the currency of invoicing in international trade, december 2005
  • Determinants of the currency choice in international bond issuance by corporations, januari 2005
  • The City of London and the international role of the euro, december 2003

Detta arbete har lett till en ström av forskning i ECB:s working papers och occasional paper serier:

Artiklar i månadsrapporten

Working Paper Series

Occasional Paper Series