Medzinárodná úloha eura

Definícia a postoj ECB

Pod medzinárodnou úlohou eura sa rozumie používanie eura na svetových trhoch rezidentmi krajín mimo eurozóny. Nerezidenti eurozóny môžu napríklad euro používať v rámci platobných transakcií alebo transakcií na finančnom trhu s rezidentmi eurozóny alebo s inými nerezidentmi. Euro používa predovšetkým oficiálny sektor niektorých krajín nepatriacich do eurozóny ako rezervnú alebo referenčnú menu.

Postoj ECB k medzinárodnej úlohe eura je neutrálny – používanie tejto meny mimo eurozóny neobmedzuje ani nepodporuje a považuje ho predovšetkým za výsledok pôsobenia trhových síl.

Hlavné údaje

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad hlavných štatistických údajov týkajúcich sa medzinárodnej úlohy eura. Zdrojom je najnovšie vydanie ročného prehľadu medzinárodnej úlohy eura „The International Role of the Euro“.

Z tabuľky napríklad vyplýva, že pokiaľ ide o držbu celosvetových devízových rezerv, podiel nástrojov denominovaných v eurách (približne 26 %) sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer nezmenil. Na medzinárodných dlhopisových trhoch sa podiel dlhových cenných papierov denominovaných v eurách na celkovom objeme nesplatených cenných papierov na konci roka 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o približne 2 percentuálne body na 27,4 %. Na trhu cezhraničných úverov sa podiel nástrojov denominovaných v eurách na konci roka 2010 oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o približne 0,5 percentuálneho bodu a na trhu cezhraničných vkladov o 1 percentuálny bod. Na devízových trhoch (priemerný denný obrat) sa podiel eura v roku 2010 rovnal 19,5 %, pričom v roku 2007 to bolo 18,5 %. Je dôležité poznamenať, že zmeny relatívneho významu eura na medzinárodných trhoch sa prejavujú veľmi pozvoľne.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Súvisiace publikácie a tlačové správy ECB

ECB medzinárodné používanie eura pozorne sleduje a zverejňuje pravidelný prehľad, The International Role of the Euro (v angličtine), ktorý skúma aktuálny vývoj používania eura nerezidentmi eurozóny v rámci medzinárodného obchodu a medzinárodných finančných transakcií. Publikácia dáva verejnosti k dispozícii rozsiahly súbor aktuálnych ukazovateľov a štatistík, pričom čiastočne čerpá z pôvodných údajov, ktoré zostavila ECB a národné centrálne banky Eurosystému, ako aj z časových radov poskytnutých inými centrálnymi bankami v rámci prieskumov ECB.

Ročný prehľad medzinárodnej úlohy eura, ktorý vypracúva ECB, okrem informácií o aktuálnom vývoji a trendoch poskytuje aj podrobné analýzy vybratých otázok, v ktorých sa zaoberá možnými faktormi a dôsledkami medzinárodného používania mien. V posledných rokoch sa prehľad medzinárodnej úlohy eura zameriaval na tieto otázky (dokumenty sú k dispozícii len v angličtine):

  • Vplyv cenných papierov krytých aktívami na menovú štruktúru salda medzinárodného dlhu, júl 2011
  • Čo robí menu bezpečnou, júl 2011
  • Vyhliadky medzinárodného používania mien rozvíjajúcich sa ekonomík, júl 2011
  • Nadmerné výnosy čistých zahraničných aktív a medzinárodných mien, júl 2010
  • Výber meny pri emisii dlhopisov denominovaných v cudzej mene, júl 2009
  • Používanie eura v celosvetových devízových rezervách, júl 2008
  • Substitúcia aktív v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy: trendy a faktory, jún 2007
  • Faktory výberu meny pri fakturácii v rámci medzinárodného obchodu, december 2005
  • Faktory výberu meny pri medzinárodnej emisii podnikových dlhopisov, január 2005
  • Londýnska City a medzinárodná úloha eura, december 2003

Výsledkom tejto analytickej práce bola séria odborných a príležitostných štúdií vydaných ECB (dokumenty sú k dispozícii len v angličtine):

Články v Mesačnom bulletine ECB

Odborné štúdie (Working Paper Series)

Príležitostné štúdie (Occasional Paper Series)