Międzynarodowa rola euro

Definicja i linia polityki

Koncepcja międzynarodowej roli euro dotyczy wykorzystania tej waluty na rynkach światowych oraz przez podmioty niebędące rezydentami strefy euro. Podmioty takie mogą używać jej na przykład w transakcjach płatniczych lub transakcjach na rynkach finansowych zawieranych zarówno z rezydentami, jak i nierezydentami strefy euro. W wielu krajach spoza strefy euro waluta ta jest stosowana w sektorze publicznym jako waluta rezerwowa lub referencyjna.

EBC ma neutralny stosunek do międzynarodowego wykorzystania euro – ani go nie ogranicza, ani nie wspiera, gdyż wychodzi z założenia, że zależy ono przede wszystkim od działania sił rynkowych.

Dane liczbowe

Poniższa tabela przedstawia w migawkowym ujęciu najważniejsze dane liczbowe dotyczące międzynarodowej roli euro. Pochodzi ona z najnowszego wydania przeglądu rocznego „The International Role of the Euro” (zob. niżej).

Z tabeli wynika między innymi, że udział instrumentów denominowanych w euro w światowych rezerwach dewizowych – wynoszący ok. 26% – był praktycznie taki sam jak w roku poprzednim. Na światowych rynkach długu udział dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro w całkowitym saldzie dłużnych papierów wartościowych pod koniec 2010 r. wyniósł 27,4%, czyli w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się o ok. 2 pkt proc. W przypadku transgranicznego rynku kredytowego i depozytowego udział instrumentów denominowanych w euro wzrósł pod koniec 2010 r. o odpowiednio ok. 0,5 i 1,0 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział euro w średnich dziennych obrotach na rynkach walutowych wyniósł w 2010 r. 19,5%, wobec 18,5% w 2007 r. Należy pamiętać, że zmiany relatywnego znaczenia euro na rynkach światowych następują bardzo stopniowo.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Publikacje EBC i komunikaty prasowe

EBC uważnie monitoruje wykorzystanie euro na rynkach międzynarodowych i regularnie wydaje przegląd „The International Role of the Euro”, w którym analizuje najnowsze zmiany w używaniu tej waluty przez nierezydentów strefy euro w handlu międzynarodowym i międzynarodowych transakcjach finansowych. W publikacji tej można znaleźć wiele aktualnych wskaźników i statystyk, opartych zarówno na danych pierwotnych opracowanych przez EBC i krajowe banki centralne Eurosystemu, jak i szeregach czasowych dostarczonych przez inne banki centralne biorące udział w badaniach EBC.

W corocznym przeglądzie międzynarodowej roli euro publikowanym przez EBC można znaleźć nie tylko informacje na temat najnowszych zmian i trendów, ale także dogłębne analizy wybranych zagadnień, zawierające opis możliwych czynników i konsekwencji międzynarodowego wykorzystania walut. W ostatnich latach w przeglądzie poruszano następujące tematy (publikacja w języku angielskim):

  • Wpływ papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) na strukturę walutową salda długu międzynarodowego, lipiec 2011
  • Dlaczego niektóre waluty uważane są za bezpieczne, lipiec 2011
  • Perspektywy międzynarodowego użycia walut gospodarek wschodzących, lipiec 2011
  • Nadmierny zwrot z aktywów zagranicznych netto i walut międzynarodowych, lipiec 2010
  • Wybór waluty przy emisji obligacji denominowanych w walutach obcych, lipiec 2009
  • Wykorzystanie euro w rezerwach dewizowych na świecie, lipiec 2008
  • Substytucja aktywów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej: trendy i czynniki determinujące, lipiec 2007
  • Czynniki determinujące wybór waluty fakturowania w handlu międzynarodowym, grudzień 2005
  • Czynniki determinujące wybór waluty przez przedsiębiorstwa przy międzynarodowej emisji obligacji, styczeń 2005
  • Międzynarodowa rola euro w londyńskim City, grudzień 2003

Prace analityczne stały się podstawą wielu opracowań naukowych, które ukazały się w serii dokumentów roboczych i okolicznościowych EBC:

Artykuły w Biuletynie Miesięcznym

Dokumenty robocze (Working Paper Series)

Dokumenty okolicznościowe (Occasional Paper Series)