De internationale rol van de euro

Definitie en beleidslijn

Onder de internationale rol van de euro wordt het gebruik van de euro op de wereldmarkt en door inwoners van landen buiten het eurogebied verstaan. Inwoners van landen buiten het eurogebied gebruiken de euro bijvoorbeeld voor financiëlemarkt- of betalingstransacties met inwoners, of andere niet-inwoners, van het eurogebied. De euro wordt met name door de overheid van verschillende niet-eurolanden gebruikt als reserve- of ankermunt.

De ECB volgt een neutrale beleidslijn tegenover het internationale gebruik van de euro, wat wil zeggen dat zij het gebruik van de munt buiten het eurogebied tegengaat noch bevordert en vooral beschouwt als een door de markt bepaald gegeven.

Kerncijfers

De onderstaande tabel geeft in kort bestek de belangrijkste cijfers over de internationale rol van de euro weer. Hij is afkomstig uit het meest recente jaaroverzicht van The International Role of the Euro (zie hieronder).

Er blijkt bijvoorbeeld uit dat het aandeel van in euro luidende instrumenten in de mondiale valutareserves, zo'n 26 procent, ten opzichte van vorig jaar vrijwel onveranderd is. Op de internationale obligatiemarkten was het aandeel van in euro luidende schuldbewijzen in het totaal aantal schuldbewijzen eind 2010 zo'n 2 procentpunt gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, naar 27,4 procent. In de internationale markten voor kredieten en toevertrouwde middelen is het aandeel van in euro luidende instrumenten eind 2010 met respectievelijk 0,5 en 1 procentpunt gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de valutamarkten (gemiddelde dagomzet), ten slotte, was het aandeel van de euro in 2010 19,5 procent, in 2007 was dat nog 18,5 procent. Men moet daarbij voor ogen houden dat het relatieve belang van de euro op de internationale markten zeer geleidelijk verandert.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Publicaties en persberichten van de ECB over dit onderwerp

De ECB volgt het internationale gebruik van de euro op de voet en doet in dit verband een periodiek overzicht verschijnen, "The International Role of the Euro", van de recente ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied voor internationale handel en internationale financiële transacties. In dit overzicht vindt het publiek een uitgebreide reeks actuele indicatoren en statistieken die deels zijn gebaseerd op oorspronkelijk door de ECB en de nationale banken van het Eurosysteem opgestelde cijfers en deels op tijdreeksen die door andere aan de ECB-onderzoeken deelnemende centrale banken worden aangeleverd.

Het ECB-jaaroverzicht van de internationale rol van de euro bevat niet alleen actuele tendensen en ontwikkelingen, maar geeft ook een diepgravende analyse van bepaalde thema's en bestudeert de bepalende factoren en de gevolgen van het internationale gebruik van valuta's. De laatste jaren zijn de volgende thema's in het overzicht behandeld:

  • de gevolgen van asset-backed securities op de valutasamenstelling van de uitstaande internationale schuld: juli 2011
  • wat maakt een munt tot een veilige haven? juli 2011
  • vooruitzichten voor het internationale gebruik van de munten van opkomende landen: juli 2011
  • overmatig rendement op extern vermogen en vreemde valuta: juli 2010
  • de valutakeuze bij de uitgifte van in vreemde valuta luidende obligaties: juli 2009
  • het gebruik van de euro in internationale valutareserves: juli 2008
  • de substitutie van activa in Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa, trends en factoren: juni 2007
  • factoren die bepalen in welke valuta internationale handel wordt gefactureerd: december 2005
  • factoren die bepalen in welke valuta bedrijven internationale obligaties uitgeven: januari 2005
  • de Londense City en de internationale rol van de euro: december 2003

Uit deze analyses is veel onderzoek voortgekomen, waarvan in de ECB-reeksen 'Working Papers' dan wel 'Occasional Papers' verslag wordt gedaan.

Artikelen in het Maandbericht

De reeks 'Working Papers'

De reeks 'Occasional Papers'