Euro starptautiskā nozīme

Definīcija un izvēlētā politika

Euro starptautiskā loma saistīta ar to, ka euro izmanto pasaules tirgos. To izmanto arī ārpus euro zonas esošo valstu iedzīvotāji. Ārpus euro zonas esošo valstu iedzīvotāji euro var izmantot, piemēram, maksājumu darījumos vai finanšu tirgus darījumos ar euro zonas rezidentiem vai ar citiem nerezidentiem. Īpaši plaši euro izmanto vairāku ārpus euro zonas esošo valstu oficiālajā sektorā kā rezervju valūtu vai kā piesaistes valūtu.

Attiecībā uz euro starptautisko pielietojumu ECB politikas nostāja ir neitrāla, tā nedz kavē, nedz veicina savas valūtas izmantošanu ārpus euro zonas, ko tā uzskata galvenokārt par tirgus spēku izraisītu parādību.

Svarīgākie dati

Šī tabula sniedz ieskatu svarīgākajos statistikas datos par euro starptautisko lomu. Tā ņemta no ikgadējā pārskata "Euro starptautiskā loma" (The International Role of the Euro) jaunākās publikācijas (sk. tālāk).

Piemēram, tajā redzams, ka euro denominēto instrumentu īpatsvars pasaules ārvalstu valūtas rezervju turējumos (aptuveni 26%) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu faktiski nav mainījies. Starptautiskajos parāda tirgos euro denominēto parāda vērtspapīru īpatsvars kopējā apgrozībā esošo vērtspapīru apjomā 2010. gada beigās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par aptuveni 2 procentu punktiem (līdz 27.4%). Savukārt pārrobežu kredītu tirgū un pārrobežu noguldījumu tirgū euro denominēto instrumentu īpatsvars 2010. gada beigās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis attiecīgi par aptuveni 0.5 procentu punktiem un par 1 procentu punktu. Visbeidzot, valūtu tirgos euro īpatsvars vidējā dienas apgrozījumā 2010. gadā bija 19.5% (2007. gadā – 18.5%). Svarīgi paturēt prātā, ka euro relatīvā nozīme starptautiskajos tirgos mainās ļoti pakāpeniski.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

ECB publikācijas un paziņojumi presei par šo tēmu

ECB rūpīgi seko euro izmantošanai pasaulē. Īpaši jāmin regulāri sagatavotais pārskats "Euro starptautiskā loma", kurā aplūkotas jaunākās norises saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu veiktajiem starptautiskās tirdzniecības darījumiem un starptautiskajiem finanšu darījumiem euro. Tajā sabiedrībai sniegts plašs aktuālu rādītāju un statistikas datu klāsts, kas sagatavots, pamatojoties uz ECB un Eurosistēmas centrālo banku apkopotajiem oriģinālajiem datiem, kā arī laikrindām, ko sagatavojušas citas centrālās bankas, kas piedalās ECB veiktajos apsekojumos.

ECB ikgadējais pārskats par euro starptautisko lomu atspoguļo ne vien jaunākās norises un tendences, bet sniedz arī dažādu jautājumu padziļinātu analīzi, pētot iespējamos faktorus, kas nosaka valūtu izmantošanu starptautiskajos darījumos, un tās ietekmi. Pēdējos gados pārskatā aplūkoti šādi jautājumi.

Saistībā ar šiem analītiskajiem rakstiem tapa vairāki ECB pētījumi un speciālo pētījumu sērijas.

"Mēneša Biļetena" raksti

Pētījumu sērija

Speciālo pētījumu sērija