Euro rahvusvaheline roll

Määratlus ja poliitiline kurss

Euro rahvusvaheline roll viitab euro kasutamisele üleilmsetel turgudel ja euroalaväliste residentide poolt. Euroalavälised residendid võivad kasutada eurot näiteks elektrooniliste maksete tegemiseks ja finantstehingute teostamiseks euroala residentide või teiste mitteresidentidega. Eelkõige aga kasutatakse eurot paljude euroalaväliste riikide avalikus sektoris reserv- või ankurvääringuna.

EKP on võtnud euro rahvusvahelise kasutamise suhtes neutraalse poliitilise hoiaku ning ei soodusta ega ka takista euro kasutamist väljaspool euroala, pidades seda eeskätt turujõudude toimimise tulemuseks.

Peamised näitajad

Järgnev tabel annab ülevaate põhilistest statistilistest näitajatest seoses euro rahvusvahelise rolliga. Andmed on võetud värskeimast aastaülevaatest „The International Role of the Euro” (vt allpool).

Näiteks nähtub tabelist, et üleilmsetes välisvaluutareservides püsis eurodes nomineeritud instrumentide osakaal möödunud aastal praktiliselt muutumatuna 26% tasemel. Rahvusvahelistel võlaturgudel vähenes eurodes nomineeritud võlakirjade osakaal võlakirjade kogumahus 2010. aasta lõpus võrreldes eelneva aastaga ligikaudu 2 protsendipunkti võrra 27,4%ni. Piiriüleste laenude ja piiriüleste hoiuste turul suurenes eurodes nomineeritud instrumentide osakaal 2010. aasta lõpus võrreldes eelneva aastaga vastavalt ligikaudu 0,5 protsendipunkti ja 1 protsendipunkti. Euro osakaal valuutaturgudel (keskmine päevakäive) püsis 2010. aastaga võrreldes muutumatult 19,5% tasemel, võrreldes 18,5%ga 2007. aastal. Tähtis on meeles pidada, et euro suhtelise tähtsuse muutused rahvusvahelistel turgudel toimuvad väga aegamisi.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Asjaomased EKP väljaanded ja pressiteated

EKP jälgib hoolikalt euro rahvusvahelist rolli ja koostab eelkõige regulaarset ülevaadet „The International Role of the Euro", mis uurib hiljutisi arenguid euro kasutamisel euroalaväliste residentide poolt rahvusvahelises kaubanduses ja rahvusvahelistes finantstehingutes. Ülevaates esitatakse üldsusele mitmesuguseid ajakohaseid näitajaid ja statistilist teavet, mis osaliselt põhinevad EKP ja eurosüsteemi keskpankade kogutud andmetel, aga ka EKP läbiviidavates küsitlustes osalevate muude keskpankade aegridadel.

EKP aastaülevaade euro rahvusvahelise rolli kohta ei esita mitte üksnes hiljutisi arenguid ja suundumusi, vaid analüüsib põhjalikult ka valitud küsimusi, uurides vääringute rahvusvahelist kasutamist mõjutavaid tegureid ja selle tagajärgi. Viimastel aastatel on ülevaates käsitletud järgmisi teemasid:

  • The impact of asset-backed securities on the currency composition of the stock of international debt, juuli 2011
  • What makes a currency a safe haven, juuli 2011
  • Prospects for the international use of emerging market currencies, juuli 2011
  • Excess returns on net foreign assets and international currencies, juuli 2010
  • Currency choice in the issuance of foreign currency-denominated bonds, juuli 2009
  • The use of the euro in global foreign exchange reserves, juuli 2008
  • Asset substitution in central, eastern, and south-eastern Europe: trends and determinants, juuni 2007
  • Determinants of the currency of invoicing in international trade, detsember 2005
  • Determinants of the currency choice in international bond issuance by corporations, jaanuar 2005
  • The City of London and the international role of the euro, detsember 2003

See analüütiline töö soodustas mitmeid uuringuid, mis on avaldatud EKP toimetiste ja üldtoimetiste seerias:

Kuubülletääni artiklid

Toimetiste seeria

Üldtoimetiste seeria