Ο διεθνής ρόλος του ευρώ

Ορισμός και κατεύθυνση πολιτικής

Η έννοια "διεθνής ρόλος του ευρώ" αναφέρεται στη χρήση του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές, καθώς και από κατοίκους χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Οι μη κάτοικοι της ζώνης του ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούν το ευρώ, για παράδειγμα, σε συναλλαγές πληρωμών ή σε συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά με κατοίκους της ζώνης του ευρώ ή άλλους μη κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα, το ευρώ χρησιμοποιείται από τον δημόσιο τομέα αρκετών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα ή ως νόμισμα αναφοράς.

Η κατεύθυνση πολιτικής που ακολουθεί η ΕΚΤ είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά τη διεθνή χρήση του ευρώ. Η ΕΚΤ ούτε εμποδίζει ούτε υποστηρίζει τη χρήση του νομίσματός της εκτός της ζώνης του ευρώ· θεωρεί ότι η χρήση αυτή είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς.

Βασικά στοιχεία

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία για τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Προέρχονται από την πιο πρόσφατη έκδοση της ετήσιας εξέτασης του διεθνούς ρόλου του ευρώ η οποία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά με τίτλο The International Role of the Euro (βλ. παρακάτω).

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, το μερίδιο των χρηματοδοτικών μέσων σε ευρώ ως προς τα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα - 26% περίπου - παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Στις διεθνείς αγορές χρεογράφων, το μερίδιο των χρεογράφων σε ευρώ στο σύνολο των κυκλοφορούντων χρεογράφων μειώθηκε κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες περίπου σε 27,4% στο τέλος του 2010, σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Στη διασυνοριακή αγορά δανείων και στη διασυνοριακή αγορά καταθέσεων, το μερίδιο των χρηματοδοτικών μέσων σε ευρώ αυξήθηκε κατά 0,5 της εκατοστιαίας μονάδας περίπου και κατά 1 εκατοστιαία μονάδα, αντίστοιχα, στο τέλος του 2010, σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Τέλος, στις αγορές συναλλάγματος (ημερήσιος μέσος κύκλος εργασιών), το μερίδιο του ευρώ ήταν ίσο με 19,5% το 2010, έναντι 18,5% το 2007. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι μεταβολές της σχετικής σπουδαιότητας του ευρώ στις διεθνείς αγορές είναι πολύ σταδιακές.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Σχετικές εκδόσεις και δελτία Τύπου της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ παρακολουθεί προσεκτικά τη διεθνή χρήση του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η τακτική έκδοση με τίτλο "The International Role of the Euro" (δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά) εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ στο διεθνές εμπόριο και στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Παρέχει στο κοινό μια ευρεία δέσμη επίκαιρων δεικτών και στατιστικών στοιχείων, η οποία βασίζεται εν μέρει σε πρωτογενή στοιχεία που έχουν συλλέξει η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, καθώς και σε χρονοσειρές άλλων κεντρικών τραπεζών οι οποίες συμμετέχουν σε έρευνες που διενεργεί η ΕΚΤ.

Η ετήσια έκδοση της ΕΚΤ για τον διεθνή ρόλο του ευρώ δεν παρουσιάζει μόνο τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις. Αναλύει επίσης ενδελεχώς επιλεγμένα ζητήματα και μελετά τους πιθανούς προσδιοριστικούς παράγοντες και τις επιδράσεις από τη διεθνή χρήση των νομισμάτων. Τα τελευταία χρόνια, στην εν λόγω έκδοση έχουν εξεταστεί τα ακόλουθα ζητήματα:

  • The impact of asset-backed securities on the currency composition of the stock of international debt, Ιούλιος 2011 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • What makes a currency a safe haven, Ιούλιος 2011 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Prospects for the international use of emerging market currencies, Ιούλιος 2011 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Excess returns on net foreign assets and international currencies, Ιούλιος 2010 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Currency choice in the issuance of foreign currency-denominated bonds, Ιούλιος 2009 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • The use of the euro in global foreign exchange reserves, Ιούλιος 2008 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Asset substitution in central, eastern, and south-eastern Europe: trends and determinants, Ιούνιος 2007 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Determinants of the currency of invoicing in international trade, Δεκέμβριος 2005 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Determinants of the currency choice in international bond issuance by corporations, Ιανουάριος 2005 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • The City of London and the international role of the euro, Δεκέμβριος 2003 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)

Οι αναλύσεις αυτές εμπλούτισαν το ερευνητικό έργο της ΕΚΤ στο πλαίσιο των σειρών επιστημονικών μελετών της "Working papers" ή "Occasional papers":

Άρθρα του Μηνιαίου Δελτίου

Σειρά Working Papers

Σειρά Occasional Papers