Euroens internationale betydning

Definition og politik

Euroens internatonale rolle vedrører anvendelsen af euroen på de globale markeder og af indbyggere i lande uden for euroområdet. Residenter uden for euroområdet kan fx bruge euro i betalingstransaktioner eller transaktioner på finansielle markeder med residenter i euroområdet eller andre residenter uden for euroområdet. Bl.a. anvender den offentlige sektor i flere lande uden for euroområdet euro som reservevaluta eller ankervaluta.

ECB har en neutral politik i forhold til den internationale anvendelse af euroen. ECB hverken forhindrer eller fremmer euroens anvendelse uden for euroområdet, som den anser for primært at være et resultat af markedskræfterne.

Nøgletal

Nedenstående tabel giver et aktuelt billede af centrale statistikker om euroens internationale rolle. Den er taget fra den seneste udgave af den årlige gennemgang af The International Role of the Euro (se nedenfor).

Det fremgår fx, at eurodenominerede instrumenter udgjorde ca. 26 pct. af de globale valutareservebeholdninger, hvilket var stort set uændret i forhold til året før. På de internationale gældsmarkeder faldt de eurodenominerede gældsinstrumenters andel af de samlede udestående gældsinstrumenter til 27,4 pct. ultimo 2010 (et fald på ca. 2 procentpoint i forhold til året før). På det grænseoverskridende lånemarked og det grænseoverskridende indlånsmarked var de eurodenominerede instrumenters andel ultimo 2010 vokset med henholdsvis ca. 0,5 og 1 procentpoint i forhold til året før. Endelig udgjorde euroens andel på valutamarkederne (gennemsnitlig daglig omsætning) 19,5 pct. i 2010 i forhold til 18,5 pct. i 2007. Det er vigtigt at bemærke, at ændringerne i euroens relative betydning på de internationale markeder sker meget gradvist.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Relevante ECB-publikationer og pressemeddelelser

ECB overvåger den internationale anvendelse af euroen meget nøje og udgiver bl.a. en regelmæssig gennemgang af euroens internationale rolle – "The International Role of the Euro" – som undersøger den seneste udvikling i residenter uden for euroområdets anvendelse af euro i den internationale samhandel og internationale finansielle transaktioner. Denne publikation indeholder en lang række aktuelle indikatorer og statistikker, som bygger dels på originale data indsamlet af ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet dels på tidsserier leveret af andre centralbanker i forbindelse med undersøgelser foretaget af ECB.

ECB's årlige gennemgang af euroens internationale rolle indeholder ikke kun den seneste udvikling og de seneste tendenser, men også en dybdegående analyse af udvalgte spørgsmål, hvor mulige bestemmende faktorer for og konsekvenser af den internationale brug af valutaer undersøges. Inden for de seneste år er følgende emner blevet behandlet i denne gennemgang:

  • Virkningen af asset-backed securities på valutasammensætningen af den internationale gæld, juli 2011
  • Hvad gør en valuta til en sikker havn, juli 2011
  • Udsigterne med hensyn til den internationale anvendelse af vækstøkonomiernes valutaer, juli 2011
  • Merafkast af udenlandske nettoaktiver og internationale valutaer, juli 2010
  • Valg af valuta ved udstedelse af obligationer i udenlandsk valuta, juli 2009
  • Euroens anvendelse i globale valutareserver, juli 2008
  • Aktivsubstitution i Central-, Øst- og Sydøsteuropa: tendenser og bestemmende faktorer, juni 2007
  • Bestemmende faktorer for faktureringsvalutaen i international handel, december 2005
  • Bestemmende faktorer for virksomhedernes valg af valuta ved internationale obligationsemissioner, januar 2005
  • City of London og euroens internationale rolle, december 2003

Dette analysearbejde affødte en hel del forskning offentliggjort i ECB's working papers og occasional papers:

Artikler i ECB's månedsoversigt

Working Paper Series

Occasional Paper Series