Mezinárodní úloha eura

Vymezení a přístup ECB

Mezinárodní úlohou eura se rozumí používání eura na světových trzích i jeho využití obyvateli zemí mimo eurozónu. Nerezidenti eurozóny mohou euro využívat například při platebních transakcích či transakcích na finančním trhu s rezidenty eurozóny nebo s jinými nerezidenty. Euro je zejména využíváno oficiálním sektorem některých zemí mimo eurozónu jako rezervní či referenční měna.

ECB zaujímá k mezinárodní úloze eura neutrální postoj: ani nebrání, ani nepodporuje použití své měny mimo eurozónu. Skutečnost, že se tak děje, považuje především za důsledek působení tržních sil.

Hlavní údaje

Následující tabulka zachycuje hlavní statistické údaje týkající se mezinárodní úlohy eura. Tabulka vychází z nejnovějšího vydání meziročního přehledu The International Role of the Euro (viz níže).

Například ukazuje, že podíl nástrojů denominovaných v eurech v rámci držby celosvětových devizových rezerv (okolo 26 %) se ve srovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnil. Na mezinárodních trzích dluhopisů se podíl dluhových cenných papírů denominovaných v eurech na celkových nesplacených cenných papírech snížil na konci roku 2010, ve srovnání s předchozím rokem, o zhruba 2 procentní body na 27,4 %. Na trhu přeshraničních úvěrů a trhu přeshraničních depozit se podíl nástrojů denominovaných v eurech na konci roku 2010, ve srovnání s předchozím rokem, zvýšil o zhruba 0,5 procentního bodu, resp. o 1 procentní bod. A na devizových trzích (průměrný denní obrat) se podíl eura pohyboval v roce 2010 na úrovni 19,5 %, zatímco v roce 2007 činil 18,5 %. Je třeba si uvědomit, že změny relativní důležitosti eura na mezinárodních trzích se projevují velice pozvolně.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Související publikace ECB a tiskové zprávy

ECB pečlivě sleduje mezinárodní úlohu eura a především vypracovává pravidelný přehled – „The International Role of the Euro“ –, v jehož rámci se posuzuje nedávný vývoj v otázce využití eura nerezidenty eurozóny v mezinárodním obchodě a při mezinárodních finančních transakcích. Veřejnost tak má k dispozici široký soubor aktuálních ukazatelů a statistik, které vycházejí jednak z původních údajů sestavených ECB a národními centrálními bankami Eurosystému, jednak z časových řad poskytnutých dalšími centrálními bankami, jež jsou zapojené do průzkumů prováděných ECB.

Meziroční přehled ECB o mezinárodní úloze eura neuvádí jen nedávný vývoj a související trendy, nabízí zároveň hloubkovou analýzu vybraných otázek a zaměřuje se i na možné určující faktory a případné dopady používání měn na mezinárodní úrovni. V uplynulých letech se tento přehled zaměřil na následující témata (české verze nejsou k dispozici):

  • Vliv cenných papírů zajištěných aktivy na skladbu měn na mezinárodních trzích dluhopisů, červenec 2011
  • Jak se měna stane bezpečným přístavem, červenec 2011
  • Možnost mezinárodního využití měn rozvíjejících se trhů, červenec 2011
  • „Nadměrné" výnosy čistých zahraničních aktiv a mezinárodních měn, červenec 2010
  • Výběr měny při emisi dluhopisů denominovaných v cizí měně, červenec 2009
  • Využití eura v celosvětových devizových rezervách, červenec 2008
  • Substituce aktiv v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy: trendy a určující faktory, červen 2007
  • Určující faktory pro výběr měny při fakturaci v mezinárodním obchodě, prosinec 2005
  • Určující faktory pro výběr měny při mezinárodní emisi podnikových dluhopisů, leden 2005
  • Londýnská City a mezinárodní úloha eura, prosinec 2003

Tato analytická práce se stala základem řady výzkumů v publikačních řadách ECB: Working Papers a Occasional Papers (české verze nejsou k dispozici):

Články v Měsíčním bulletinu

Řada Working Papers

Řada Occasional Papers