Международната роля на еврото

Определение и линия на политиката

Международната роля на еврото е свързана с използването му на глобалните пазари и от резидентите на държави извън еврозоната. Резидентите на държави извън еврозоната могат да използват еврото например в платежни транзакции или транзакции на финансовия пазар с резиденти на еврозоната или с други нерезиденти. По-специално, еврото се използва официално в редица държави извън еврозоната като резервна валута или като валутна котва.

ЕЦБ поддържа неутрална позиция на политиката що се отнася до международното използване на еврото - тя нито възпрепятства, нито насърчава използването му извън еврозоната и го смята за резултат от действието на пазарни фактори.

Важни числа

Таблицата по-долу представя моментното състояние на ключови статистически показатели, свързани с международната роля на еврото. Взета е от последното издание на годишния преглед Международната роля на еврото (The International Role of the Euro) (вж. по-долу).

Таблицата показва например, че във валутните резерви в глобален план делът на деноминираните в евро инструменти - около 26 % - е останал практически непроменен спрямо предишната година. В края на 2010 г. делът на деноминираните в евро дългови ценни книжа в общото количество непогасени ценни книжа на международните дългови пазари е спаднал с около 2 процентни пункта до 27,4 % в сравнение с предходната година. В края на 2010 г. делът на деноминирани в евро инструменти на трансграничните пазари на кредити и депозити се е увеличил съответно с около 0,5 процентни пункта и 1 процентен пункт спрямо предходната година. И накрая, на валутните пазари (в среднодневен оборот) делът на еврото е 19,5 % през 2010 г. спрямо 18,5 % през 2007 г. Важно е да се напомни, че измененията в относителната значимост на еврото на международните пазари са много постепенни.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Публикации и прессъобщения на ЕЦБ по темата

ЕЦБ наблюдава внимателно международното използване на еврото и издава редовен преглед – Международната роля на еврото (The International Role of the Euro), в който се разглеждат актуалните тенденции в използването на еврото от нерезиденти на еврозоната в международната търговия и в международни финансови транзакции. Прегледът предоставя на обществеността широк набор от актуални показатели и статистически данни, като отчасти използва оригинални данни, събрани от ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата, както и някои динамични редове, предоставени от други централни банки, участващи в провеждани от ЕЦБ проучвания.

Годишният преглед на ЕЦБ на международната роля на еврото не само представя актуалните събития и тенденции, но и осигурява задълбочен анализ на избрани въпроси, като изследва възможните определящи фактори и последствията от международното използване на валутите. През последните години в прегледа са представени следните теми:

  • Влиянието на обезпечените с активи ценни книжа върху валутния състав на съвкупния международен дълг, юли 2011 г.
  • Какво превръща една валута в сигурно убежище, юли 2011 г.
  • Перспективи за международното използване на валути на държавите с възникващи пазари, юли 2011 г.
  • Допълнителни приходи от нетни чуждестранни активи и международни валути, юли 2010 г.
  • Избор на валута при емитирането на деноминирани в чуждестранна валута облигации, юли 2009 г.
  • Използването на еврото в глобалните валутни резерви, юли 2008 г.
  • Замяна на активи в Централна, Източна и Югоизточна Европа - тенденции и определящи фактори, юни 2007 г.
  • Определящи фактори за валутата на фактуриране в международната търговия, декември 2005 г.
  • Определящи фактори за избора на валута при международното емитиране на облигации от предприятия, януари 2005 г.
  • Лондонското Сити и международната роля на еврото, декември 2003 г.

Тези анализи предизвикват ред научни публикации в поредиците на ЕЦБ „Работни материали“ и „Тематични материали“:

Статии в Месечен бюлетин

Работни материали

Тематични материали