Menu

Grossmarkthalle

Podlaha haly Grossmarkthalle

V budove Grossmarkthalle sa bude nachádzať návštevnícke centrum, jedáleň pre zamestnancov, kaviareň a konferenčné miestnosti. Tieto priestory budú do haly integrované ako samostatné budovy, štýlom „dom v dome“. Pôvodná podlaha haly a jej podložná konštrukcia z 20. rokov minulého storočia však na tieto nové stavebné prvky nemajú dostatočnú nosnosť, preto je potrebná nová nosná konštrukcia. Okrem toho sa plánuje aj výstavba nového suterénu z vodotesného betónu, v ktorom bude archív a technické priestory.

V lete 2010 stavebné stroje rozobrali železobetónový strop a železobetónové stĺpy s hríbovými hlavicami. Na konštrukciu Grossmarkthalle tieto práce nemali žiadny vplyv, pretože šikmé stĺpy, ktoré nesú strešný plášť, sú položené na samostatných základových pätkách, ktoré siahajú až do suterénu.

V roku 2010 boli dokončené základové pilóty pre nové stavebné prvky a konštrukcia približne 3 500 metrov vŕtaných betónových pätiek súčasných stĺpov.

Rozoberacie práce v rámci príprav na výstavbu vstupnej budovy

Účelom vstupnej budovy je vytvoriť funkčné a vizuálne prepojenie medzi budovou Grossmarkthalle a dvojitou kancelárskou vežou. Vstupná budova bude pretínať budovu Grossmarkthalle a vytvorí jasne rozoznateľný vstup do objektu zo severnej strany z ulice Sonnemannstrasse. Vo vstupnej budove sa budú nachádzať aj priestory na tlačové konferencie.

V rámci príprav na výstavbu vstupnej budovy boli v auguste 2010 na základe dohody s úradmi pamiatkovej starostlivosti rozobraté tri strešné segmenty. Odstránené boli tri betónové škrupiny, ktoré boli poškodené pri náletoch počas druhej svetovej vojny a následne v 50. rokoch zrekonštruované.

Tieto segmenty boli odstránené stavebnými strojmi podľa dôkladne stanoveného plánu: najskôr bola rozobratá fasáda, ponechajúc nosnú konštrukciu strešného plášťa. Potom boli odstránené samotné škrupiny a nakoniec bola zbúraná nosná konštrukcia, ktorú tvorili železobetónové stĺpy. Rozoberacie práce prebiehali striktne podľa stanoveného plánu, aby nedošlo k poškodeniu pôvodných častí budovy.

Rekonštrukcia Grossmarkthalle

Rekonštrukcia budovy Grossmarkthalle, ktorá bola postavená v rokoch 1926 až 1928 podľa návrhu profesora Martina Elsaessera, je dôležitým aspektom stavebných prác. Základný vzhľad budovy bude zachovaný, pričom jej fasády a jednotlivé povrchy budú zreštaurované podľa požiadaviek pamiatkovej ochrany. V roku 2010 bolo v krídlových budovách vyčistených a znova vyplnených približne 7 000 m ložných a 32 500 stykových škár. Okrem toho bolo v betóne opravených približne 14 000 poškodených miest.

Základové práce v rámci výstavby vstupnej budovy

Betónové jadro vstupnej budovy, ktoré už vyčnieva z vyhradeného otvoru v budove Grossmarkthalle, naznačuje umiestnenie a orientáciu vstupnej budovy smerom k ulici Sonnemannstrasse.

Hrubá stavba prvkov konceptu „dom v dome“

V súčasnosti už bola dokončená hrubá stavba nového suterénu, prízemia a prvých poschodí prvkov konceptu „dom v dome“. Široké schodisko, ktoré povedie do priestorov s konferenčnými miestnosťami, sprostredkúva prvú predstavu o rozmeroch a proporciách nových vnútorných stavebných prvkov v pomere k budove haly.

Renovácia strešného plášťa

Na výrobu pôvodných betónových dielov strešného plášťa budovy Grossmarkthalle bol použitý vo vtedajšej dobe vyspelý systém Torkret, čo bol zároveň jeden z dôvodov, prečo bola budova v roku 1972 zaradená medzi pamiatkovo chránené objekty. Kvalita dielov strešného plášťa, ktoré sa v súčasnosti renovujú, sa napriek počiatočným obavám ukázala byť prekvapujúco dobrá. Vonkajšia vrstva bitúmenovej plste a polystyrénu bude odstránená, aby bolo možné naniesť novú vrstvu izolácie, zatiaľ čo vnútorná vrstva betónu bude zrenovovaná.

Renovácia fasády východného krídla

Od jari 2010 prebieha oprava tehlovej fasády východného krídla budovy Grossmarkthalle. V rámci týchto prác je potrebné odstrániť a znova vyplniť všetky škáry tehlovej fasády. Škárový profil tehlovej fasády je jednou z osobitných čŕt budovy Grossmarkthalle: podľa návrhu Martina Elsaessera, ktorý bol v tom čase riaditeľom územného plánovania mesta Frankfurt nad Mohanom, mali byť horizontálne ložné škáry (2,5 cm) značne širšie ako vertikálne stykové škáry (1 cm), a to s cieľom zdôrazniť horizontalitu tehlových radov. K jedinečnému zvýrazneniu horizontality prispieva aj sfarbenie škár: hrubšie horizontálne škáry boli vyplnené svetlou maltou, zatiaľ čo užšie vertikálne škáry boli vyplnené tmavou maltou. Cieľom starostlivej rekonštrukcie škár je dosiahnuť pôvodný vzhľad fasády.