Menu

Grossmarkthalle

Grossmarkthalle põrand

Grossmarkthallesse on kavandatud külastajate ala, töötajate restoran, kohvik ja konverentsiruumid. Need seotakse turuhoonega nn hoone-hoones süsteemi järgi. Algne, 1920. aastatest pärit hallipõrand ja selle aluskonstruktsioon ei ole piisavalt tugevad, seetõttu ehitatakse uus kandekonstruktsioon. Samuti rajatakse uus veekindel kelder, kus asuvad arhiivid ja tehnilised ruumid.

2010. aasta suvel lammutasid ekskavaatorid turuhalli raudbetoonist lae ja tugipostid. Grossmarkthalle konstruktsioon on siiski jäänud puutumata, sest katust toestavad diagonaalsed tugipostid paiknevad eraldi alustel, mis ulatuvad keldrisse.

2010. aastal viidi lõpule uute ehitusdetailide vaiade paigaldamine ning rajati betoonalused olemasolevate tugipostide alustele (ligikaudu 3500 puurmeetri ulatuses).

Lammutustööd sissepääsuhoone ehituseks

Sissepääsuhoone peaks looma funktsionaalse ja visuaalse ühenduslüli Grossmarkthalle ja kõrghoonekompleksi vahel. Sissepääsuhoone lõikub Grossmarkthallega, moodustades selgelt eristuva sissepääsu põhjast, Sonnemannstrasselt. Sinna on kavandatud ka ruumid pressikonverentsideks.

Muinsuskaitseameti loal lammutati sissepääsuhoone ehitamiseks 2010. aasta augustis kolm katusesegmenti. Eemaldati kolm betoonkoorikut, mis olid saanud kahjustada teise maailmasõja ajal õhurünnakutes ja mis taastati 1950. aastatel.

Koorikud eemaldati ettevaatlikult ekskavaatorite abil. Kõigepealt eemaldati fassaad, jättes katusekoorikute kandekonstruktsiooni puutumata. Seejärel eemaldati koorikud ja lõpuks raudbetoonist kandekonstruktsioon. Lammutustööd viidi läbi erilise hoolega, et mitte kahjustada ehitise algupäraseid osi.

Grossmarkthalle restaureerimine

Professor Martin Elsaesseri projekti järgi aastatel 1926–1928 ehitatud Grossmarkthalle restaureerimine on ehitustööde oluline osa. Säilitatakse Grossmarkthalle välisilme; fassaad ja pinnad taastatakse kooskõlas muinsuskaitse-eeskirjadega. 2010. aastal eemaldati tiibhoonetest ja paigaldati uuesti ligikaudu 7000 m horisontaalset vuuki ja 32 500 põikvuuki. Lisaks parandati ligikaudu 14 000 betoonidefekti.

Sissepääsuhoone vundamenditööd

Grossmarkthallest juba kõrgemaks kerkinud pääslahoone betoonsüdamik märgib nüüd sissepääsuhoone asukohta suunaga Sonnemannstrasse poole.

Nn hoone-hoones süsteemi ülesehitus

Praeguseks on nn hoone-hoones süsteemi kuuluvatest elementidest valmis keldriosa ning mõned maapealsed korrused. Konverentsiruumidesse viiv lai trepp lubab juba aimata, kui suure osa turuhoonest moodustavad uued ehituselemendid.

Katusekoorikute restaureerimine

Omaaegsed betoonkoorikud valmistati tollase moodsa torkreteerimismeetodi abil. See oli ka üks põhjustest, miks Grossmarkthallest sai 1972. aastal muinsuskaitseobjekt. Restaureerimisel on katusekoorikute kvaliteet osutunud esialgsetele kartustele vaatamata üllatavalt heaks. Tööde käigus eemaldatakse ka vana bituumenkatusepapp ja vahtpolüstüreen, et paigaldada sisemise betoonkihi renoveerimisel uus soojustusmaterjal.

Idapoolse tiibhoone fassaadi restaureerimine

Alates 2010. aasta kevadest käivad idapoolse tiibhoone telliskivifassaadi restaureerimistööd, mille käigus eemaldati vana mört ja vuugid viimistleti uuesti. Telliskivifassaad on üks Grossmarkthalle eripärasid. Frankfurdi linna tollase peaarhitekti Martin Elsaesseri projekt nägi ette, et põikvuugid peavad olema märkimisväärselt laiemad kui vertikaalsed vuugid, st vastavalt 2,5 cm ja 1 cm laiused. Sellega sooviti rõhutada horisontaalseid telliskivikihte, mängides lisaks vuugi laiusele ka värvitoonidega – kui horisontaalsed vuugid olid täidetud heledama mördiga, siis vertikaalsed vuugid olid kitsamad ja tumedamat tooni. Hoolika restaureerimise käigus soovitakse see algupärane fassaadielement taastada.