Missioon

Euroopa Keskpanga missioon

Euroopa Keskpank ja liikmesriikide keskpangad moodustavad eurosüsteemi ehk euroala keskpankade süsteemi. Eurosüsteemi esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus, st kaitsta euro väärtust.

Euroopa Keskpank vastutab euroalal ja osalevates euroalavälistes riikides asuvate krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest ühtse järelevalvemehhanismi raames, kuhu kuuluvad ka riikide pädevad asutused. Sellega aitab Euroopa Keskpank tagada pangandussüsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ning finantssüsteemi stabiilsust nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka igas osalevas liikmesriigis eraldi.

Euroopa Keskpank on võtnud endale kohustuseks täita kõiki oma ülesandeid tõhusalt. Seejuures püütakse alati järgida usaldusväärsuse, asjatundlikkuse, tulemuslikkuse ja aruandekohustuse põhimõtet. Tagatud on rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus. Oma ülesandeid täidab Euroopa Keskpank läbipaistvalt, järgides seejuures täpselt kõiki asjakohaseid konfidentsiaalsusnõudeid.

 

Eurosüsteemi missioon

Eurosüsteem – Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad – teostab euroala rahapoliitikat. Meie tegevuse esmane eesmärk on säilitada üldsuse huvides hinnastabiilsus. Juhtiva finantsorganina on meie ülesanne kaitsta finantsstabiilsust ja edendada Euroopas finantslõimumist.

Nende sihtide saavutamisel peame kõige tähtsamaks usaldusväärsust, usaldust, läbipaistvust ja aruandekohustust. Soovime, et meie suhtlus Euroopa kodanikega oleks tõhus. Meie koostöösuhted Euroopa ja liikmesriikide ametiasutustega peavad täielikult vastama asutamislepingu sätetele ning võtma asjakohasel viisil arvesse sõltumatuse põhimõtet.

Ühised sihid saavutame ühiste strateegiate ja ühise tegevuse kaudu, järgides detsentraliseerituse põhimõtet. Lähtume heast juhtimistavast ja täidame oma ülesandeid tõhusalt ning tulemuslikult ühistegevuse ja meeskonnatöö vaimus. Tuginedes erinevatele kogemustele ja kasutades oskusteabe vahetuse võimalusi, soovime tugevdada ühist identiteeti, väljendada end ühise sõnumi kaudu ja rakendada täielikult koosmõju eeliseid, tegutsedes raamistikus, kus kõigi eurosüsteemi liikmete ülesanded ja vastutus on selgelt määratletud.

 

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi strateegilised suunised

Tunnustatud rahandus- ja finantsorgan

Lähtudes oma tugevast õiguslikust alusest, sõltumatusest ja sisemisest ühtekuuluvusest, teostab eurosüsteem ehk euroala keskpankade süsteem euroala rahapoliitikat ja on üks juhtivaid finantsorganeid, keda tunnustatakse nii Euroopas kui ka kaugemal. Oma esmase eesmärgi saavutamiseks ehk hinnastabiilsuse säilitamiseks teostab eurosüsteem vajalikke majandus- ja monetaaranalüüse ning võtab vastu ja viib ellu vajalikke otsuseid. Samuti reageerib eurosüsteem asjakohaselt ja tulemuslikult rahapoliitilise keskkonna ja finantsturgude arengule.

Finantsstabiilsus ja Euroopa finantslõimumine

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi ülesandeks on kaitsta finantsstabiilsust ja edendada Euroopas finantslõimumist koostöös selleks loodud institutsiooniliste struktuuridega. Sel eesmärgil toetame meetmeid, mis on suunatud tugeva finantsstabiilsuse raamistiku tagamisele nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Aruandekohustus, sõltumatus ja usaldusväärsus; lähedus Euroopa kodanikele

Eurosüsteem ja ühtne järelevalvemehhanism peavad äärmiselt oluliseks usaldusväärsust ja aruandekohustust. Oma ülesandeid täidame läbipaistvalt, järgides seejuures täpselt kõiki asjakohaseid konfidentsiaalsusnõudeid. Soovime, et meie suhtlus Euroopa kodanikega oleks tõhus. Meie suhted Euroopa ja riikide ametiasutustega on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega ning lähtuvad sõltumatuse põhimõttest. Jälgime raha- ja finantsturge mõjutavaid muutusi ja arengusuundi ning võtame arvesse üldsuse huvi ja turgude vajadusi.

Ühine identiteet, selge ülesannete jaotus ja head valitsemistavad

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eesmärk on tugevdada ühist identiteeti, määratledes selgelt kõigi osapoolte ülesanded ja vastutusvaldkonnad. Seejuures tuginevad nii eurosüsteem kui ka ühtne järelevalvemehhanism kõigi oma liikmete potentsiaalile ja aktiivsele osalusele ning nende pühendumusele ja valmisolekule töötada kokkulepete saavutamise nimel. Lisaks järgivad eurosüsteem ja ühtne järelevalvemehhanism häid valitsemistavasid ning kohaldavad tulemuslikke ja tõhusaid organisatsioonilisi struktuure ja töömeetodeid.

Pangandusjärelevalve parimad tavad; võrdne kohtlemine ja võrdsed tingimused

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveraamistiku mõõdupuuks on rangeimad rahvusvahelised nõuded. Ühendame riiklikest meetoditest parimad, et luua parimate tavade raamistik, mida hakkame kasutama osalevate liikmesriikide pangandusjärelevalves. Seejuures tugineme kõigi osalevate institutsioonide kogemustele. Ühtne järelevalvemehhanism järgib ühtset reeglistikku ning kohaldatavaid järelevalvepõhimõtteid ja -tavasid. Sellega on tagatud kõigile järelevalve alla kuuluvatele asutustele võrdsed tingimused ja nende võrdne kohtlemine.

Riskipõhine lähenemisviis ja proportsionaalsus; järelevalvemeetmed

Ühtse järelevalvemehhanismi pangandusjärelevalve on riskipõhine ja paindlik. Otsuseid tehakse kaalutletult, hinnates igakülgselt tulevikuväljavaateid. Järelevalves võetakse arvesse nii asutus(t)e maksejõuetuks muutumise tõenäosust kui ka selle võimalikku mõju finantsstabiilsusele. Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvetavades järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet, st otsus järelevalvemeetme jõulisuse kohta tehakse järelevalve alla kuuluva panga süsteemse olulisuse ja riskiprofiili põhjal. Ühtne järelevalvemehhanism edendab tõhusaid ja õigeaegseid järelevalvemeetmeid ning jälgib hoolikalt krediidiasutuse samme neile meetmetele reageerimisel.

 

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi organisatsioonilised põhimõtted

Eurosüsteemis järgitakse detsentraliseerituse põhimõtet.  

Osalus

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed aitavad strateegilisel ja tegevuslikul tasandil kaasa eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eesmärkide saavutamisele.

Koostöö

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed täidavad oma ülesandeid koostöö- ja meeskondlikus vaimus.

Läbipaistvus ja aruandekohustus

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed tegutsevad läbipaistvalt ning kannavad täielikku vastutust oma ülesannete tõhusa täitmise eest.

Euroopa ja riikliku tasandi ülesannete eristamine

Riikide keskpankade ja pädevate asutuste tegevus Euroopa tasandil määratletakse selgelt ja see eristatakse ülesannetest, mis on seotud riigisiseste vastutusvaldkondadega.

Ühtekuuluvus ja ühtsus

Eurosüsteem tegutseb ühtselt ja ühiselt ning ühtne järelevalvemehhanism ühtselt ja koordineeritult, austades samal ajal oma liikmete õiguslikku staatust. Kumbki töötab meeskonnana ja kõneleb ühel häälel, et seista lähedal Euroopa kodanikele.

Ressursside vahetus

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed edendavad töötajate, oskusteabe ja kogemuste vahetust.

Tulemuslikkus ja tõhusus otsuste tegemisel

Nii eurosüsteemi kui ka ühtse järelevalvemehhanismi otsuste tegemisel ja kaalumisel lähtutakse tulemuslikkuse ja tõhususe põhimõttest. Otsuste tegemine põhineb analüüsil ja väitlusel ning arvamuste vahetusel.

Kulutõhusus, tulemuste mõõtmine ja meetodid

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed juhivad ressursse vastutustundlikult ning edendavad kogu oma tegevuses tulemuslikke ja kulutõhusaid lahendusi.
Eurosüsteem ja ühtne järelevalvemehhanism töötavad välja kontrollisüsteemid ja tulemusnäitajad, et hinnata püstitatud ülesannete täitmist ja nende vastavust seatud eesmärkidele.
Edaspidi töötatakse välja ja võetakse kasutusele võrreldavad meetodid kulude hindamiseks ja aruandluseks.

Sünergia kasutamine ja kattuvuste vältimine

Eurosüsteemis ja ühtses järelevalvemehhanismis määratakse kindlaks sünergia ja mastaabisäästu võimalused ning neid kasutatakse nii ulatuslikult kui võimalik. Seejuures tagatakse täielikult rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus.
Välditakse töö ja ressursside tarbetut kattuvust ning liigset ja kasutut kooskõlastamist. Sel eesmärgil pürgitakse aktiivselt selliste organisatsiooniliste lahenduste poole, mis tagavad tulemuslikkuse, tõhususe ja kiire tegutsemise, toetudes omandatud kogemustele olemasolevate ressursside maksimaalse kasutamise kaudu.
Eurosüsteemi tugifunktsioonide ja -tegevuse süsteemivälist korraldamist kaalutakse samade kriteeriumide alusel, võttes arvesse turvalisuse aspekte.