Δήλωση σχετικά με την αποστολή

Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν από κοινού το Ευρωσύστημα, το σύστημα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Ο κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών: η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ και στα συμμετέχοντα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει και τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.

Εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε δεσμευθεί να εκτελούμε αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντά μας, τα οποία ασκούμε επιδιώκοντας το ύψιστο επίπεδο ακεραιότητας, ικανοτήτων, αποδοτικότητας και λογοδοσίας. Σεβόμαστε τον διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και των καθηκόντων εποπτείας. Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με διαφάνεια ενώ παράλληλα τηρούμε πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

 

Η αποστολή του Ευρωσυστήματος

Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, είναι η νομισματική αρχή της ζώνης του ευρώ. Πρωταρχικός μας στόχος στο Ευρωσύστημα είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών για το κοινό καλό. Ενεργώντας επίσης ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, στοχεύουμε στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στην Ευρώπη.

Κατά την επιδίωξη των σκοπών μας αποδίδουμε υψίστη σημασία στην αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Στοχεύουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης. Στις σχέσεις μας με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να ενεργούμε απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ανεξαρτησίας.

Συμβάλλουμε από κοινού, σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, στην επίτευξη των κοινών μας σκοπών, με τον δέοντα σεβασμό προς την αρχή της αποκέντρωσης. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να ασκούμε καλή διακυβέρνηση και να εκτελούμε τα καθήκοντά μας κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας. Στηριζόμενοι στον πλούτο των εμπειριών μας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιδιώκουμε να ενισχύουμε την κοινή μας ταυτότητα, να εκφραζόμαστε με ενιαία φωνή και να αξιοποιούμε τις συνέργειες, σε ένα πλαίσιο σαφώς καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος.

 

Οι στρατηγικοί προσανατολισμοί του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Αναγνωρισμένη αρχή επί νομισματικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων

Στηριζόμενο στα συμπαγή καταστατικά του θεμέλια, στην ανεξαρτησία και την εσωτερική συνοχή του, το Ευρωσύστημα, το σύστημα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, ενεργεί ως η νομισματική αρχή της ζώνης του ευρώ και ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, πλήρως αναγνωρισμένη εντός και εκτός Ευρώπης. Κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού του στόχου, ο οποίος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, το Ευρωσύστημα αναλαμβάνει τις απαραίτητες οικονομικές και νομισματικές αναλύσεις και υιοθετεί και υλοποιεί τις ενδεδειγμένες πολιτικές. Επίσης, ανταποκρίνεται κατάλληλα και αποτελεσματικά στις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ενοποίηση

Στο Ευρωσύστημα και στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) επιδιώκουμε τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ενοποίησης σε συνεργασία με τις καθιερωμένες θεσμικές δομές. Προς τον σκοπό αυτό συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πολιτικών που παρέχουν μια υγιή αρχιτεκτονική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Λογοδοσία, ανεξαρτησία και αξιοπιστία. Κοντά στους πολίτες της Ευρώπης

Στο Ευρωσύστημα και στο πλαίσιο του ΕΕΜ αποδίδουμε υψίστη σημασία στην αξιοπιστία και τη λογοδοσία και ενεργούμε με διαφάνεια, τηρώντας πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης. Στις σχέσεις μας με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να ενεργούμε απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ανεξαρτησίας. Προς τον σκοπό αυτόν παρακολουθούμε διαρκώς τις μεταβολές και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις αγορές χρήματος και τις χρηματοπιστωτικές αγορές και λαμβάνουμε προσεκτικά υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των αγορών.

Κοινή ταυτότητα, σαφώς καθορισμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες, καλή διακυβέρνηση

Στο Ευρωσύστημα και στον ΕΕΜ επιδιώκουμε την ενίσχυση της κοινής μας ταυτότητας, σε ένα πλαίσιο σαφώς καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες. Προς τον σκοπό αυτό τόσο το Ευρωσύστημα όσο και ο ΕΕΜ στηρίζονται στις δυνατότητες και την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών τους, καθώς και στη δέσμευση και την προθυμία τους να εργαστούν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Επιπλέον, το Ευρωσύστημα και ο ΕΕΜ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ασκούν καλή διακυβέρνηση και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και αποδοτικές οργανωτικές δομές και μεθόδους εργασίας.

Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας. Ίση μεταχείριση και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Εμείς στον ΕΕΜ αξιολογούμε το εποπτικό μας πλαίσιο σε σχέση με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Συνδυάζουμε τις καλύτερες εθνικές προσεγγίσεις για να καταρτίσουμε ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών τραπεζικής εποπτείας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, επωφελούμενοι από την αντίληψη που έχουμε για όλα τα ιδρύματα. Ο ΕΕΜ συμμορφώνεται με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και με τις ισχύουσες εποπτικές αρχές και πρακτικές, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ίση μεταχείριση για όλα τα εποπτευόμενα ιδρύματα.

Προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων και αναλογικότητα. Εποπτική δράση

Η τραπεζική εποπτεία που ασκεί ο ΕΕΜ είναι ευέλικτη και βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων, προβλέπει δε τη διαμόρφωση γνώμης και τη μελλοντικής προοπτικής κριτική αξιολόγηση. Λαμβάνει υπόψη τόσο την πιθανότητα χρεοκοπίας ενός ή περισσοτέρων ιδρυμάτων όσο και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτής της χρεοκοπίας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι εποπτικές πρακτικές του ΕΕΜ στηρίζονται στην αρχή της αναλογικότητας, προσαρμόζοντας τον βαθμό έντασης της εποπτείας ανάλογα με τη συστημική σημασία και το προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων τραπεζών. Η προσέγγιση του ΕΕΜ ευνοεί την αποτελεσματική και έγκαιρη εποπτική δράση και τη διεξοδική παρακολούθηση της αντίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Οργανωτικές αρχές του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Όσον αφορά το Ευρωσύστημα, με τον δέοντα σεβασμό προς την αρχή της αποκέντρωσης:  

Συμμετοχή

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) συμβάλλουν, σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, στην επίτευξη των σκοπών τους.

Συνεργασία

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ εκτελούν όλες τις λειτουργίες τους με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ ενεργούν με διαφάνεια και είναι πλήρως υπεύθυνα και υπόλογα για την αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών τους.

Διάκριση ευρωπαϊκών και εθνικών δραστηριοτήτων

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες που ασκούνται από εθνικές κεντρικές τράπεζες και εθνικές αρμόδιες αρχές καθορίζονται με σαφήνεια και διακρίνονται από τις δραστηριότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των εθνικών αρμόδιων αρχών που υπάγονται στην εθνική αρμοδιότητα.

Συνοχή και ενότητα

Με σεβασμό προς το νομικό καθεστώς των μελών τους, το Ευρωσύστημα ενεργεί ως μία οντότητα η οποία διακρίνεται από συνοχή και ενότητα και ο ΕΕΜ ως μία οντότητα η οποία διακρίνεται από συνοχή και συντονισμό. Και οι δύο λειτουργούν ομαδικά και εκφράζονται με μία φωνή, με σκοπό να βρίσκονται κοντά στους πολίτες της Ευρώπης.

Ανταλλαγή πόρων

Τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ προάγουν τη μεταξύ τους ανταλλαγή προσωπικού, τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων

Όλες οι διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων τόσο του Ευρωσυστήματος όσο και του ΕΕΜ στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Η λήψη αποφάσεων εστιάζεται στην ανάλυση και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων, καθώς και στην έκφραση διαφορετικών απόψεων.

Αποδοτικότητα ως προς το κόστος, μέτρηση του κόστους και μεθοδολογία

Τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ διαχειρίζονται όλους τους πόρους με σύνεση και προωθούν λύσεις αποτελεσματικές και αποδοτικές από πλευράς κόστους σε όλες τις δραστηριότητές τους.
Το Ευρωσύστημα και ο ΕΕΜ αναπτύσσουν συστήματα ελέγχου και δείκτες βάσει των οποίων μετρείται κατά πόσον εκτελούνται οι λειτουργίες τους και κατά πόσον ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς τους. Συγκρίσιμες μέθοδοι για την αποτίμηση και την αναφορά του κόστους αναπτύσσονται περαιτέρω και χρησιμοποιούνται.

Αξιοποίηση συνεργειών και αποφυγή διπλής εκτέλεσης εργασιών

Τόσο στο Ευρωσύστημα όσο και στον ΕΕΜ, με απόλυτο σεβασμό προς τον διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και των καθηκόντων εποπτείας, οι τυχόν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας εντοπίζονται και αξιοποιούνται στο μέτρο του δυνατού.
Αποφεύγονται περιπτώσεις διπλής εκτέλεσης εργασιών και διπλής χρήσης πόρων, καθώς και ο υπερβολικός και μη αποδοτικός συντονισμός. Προς τον σκοπό αυτόν αναζητούνται διαρκώς οργανωτικές επιλογές οι οποίες να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την άμεση ανάληψη δράσης, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη εμπειρία μέσω της εντατικής χρήσης των υφιστάμενων πόρων.
Η ανάθεση υποστηρικτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ευρωσυστήματος σε εξωτερικούς φορείς εξετάζεται με βάση τα ίδια κριτήρια και αφού ληφθούν υπόψη τα θέματα ασφαλείας.