Menu

Členka Výkonnej rady ECB

Sabine Lautenschlägerová, členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Sabine Lautenschlägerová

Dátum narodenia: 3. júna 1964

Miesto narodenia: Stuttgart, Nemecko

Vzdelanie

1994
druhá štátna skúška v oblasti práva
1990
prvá štátna skúška v oblasti práva

Pracovné skúsenosti

od januára 2014
členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
2014 – 2019
podpredsedníčka Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
2011 – 2014
viceprezidentka Deutsche Bundesbank
2008 – 2011
členka Výkonnej rady a výkonná riaditeľka útvaru pre bankový dohľad, Federálny orgán pre dohľad nad finančným trhom
2005 – 2008
vedúca odboru pre dohľad nad veľkými bankami s medzinárodným pôsobením/kvalitatívne normy dohľadu, Federálny orgán pre dohľad nad finančným trhom
2002 – 2004
vedúca útvaru pre tlač a styk s verejnosťou/internú komunikáciu, Federálny orgán pre dohľad nad finančným trhom (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
1999 – 2002
vedúca útvaru pre tlač a styk s verejnosťou, Federálny úrad pre bankový dohľad
1995 – 1998
úradníčka vo Federálnom úrade pre bankový dohľad (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen)

Ďalšie funkcie

2015 – 2019
členka Rady pre finančnú stabilitu
2008 – 2019
členka Bazilejského výboru pre bankový dohľad
2015 – 2016
pozorovateľka v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií
2011
členka riadiacej rady a rady orgánov dohľadu, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Londýn
2007 – 2008
členka Skupiny hlavných orgánov dohľadu
2005 – 2008
členka Skupiny pre implementáciu Bazilejských dohôd, Bazilejský výbor pre bankový dohľad