Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Φωτογραφία του Benoît Cœuré, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Benoît Cœuré

Τίτλοι σπουδών

1992
École nationale de la statistique et de l’administration économique
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA) στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, École des hautes études en sciences sociales, Παρίσι
1991
Πτυχίο (ΒΑ) στα Ιαπωνικά, Πανεπιστήμιο Paris Diderot, Παρίσι
1990
École polytechnique
1985
Baccalauréat, Lycée Stendhal, Grenoble

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Από τον Ιανουάριο 2012
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
2009-2011
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Δημόσιο Ταμείο της Γαλλίας (Direction générale du Trésor)
2007-2009
Προϊστάμενος του Τμήματος Πολυμερών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Δημόσιο Ταμείο της Γαλλίας
2006-2007
Γενικός Διευθυντής, Agence France Trésor
2002-2006
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Agence France Trésor
1999-2001
Προϊστάμενος της Μονάδας Συναλλαγματικής και Οικονομικής Πολιτικής, Δημόσιο Ταμείο της Γαλλίας
1997-2002
Οικονομικός σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή, Δημόσιο Ταμείο της Γαλλίας
1995-1997
Οικονομολόγος, Μονάδα Συναλλαγματικής Πολιτικής και Ισοζυγίου Πληρωμών, Δημόσιο Ταμείο της Γαλλίας
1992-1995
Οικονομολόγος, Τμήμα Μακροοικονομικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE)

Άλλες δραστηριότητες

 • Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Πληρωμές και τις Υποδομές Αγοράς (Committee on Payments and Market Infrastructures - CPMI), πρώην Επιτροπή για τα Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμού (Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (2013- )
 • Συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας της G20 για τη μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών (2009) και της επιμέρους ομάδας εργασίας της G20 για τη διαχείριση της παγκόσμιας ρευστότητας (2011)
 • Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης (Conseil d’analyse économique), του Συμβουλίου Προσανατολισμού των Συντάξεων (Conseil d’orientation des retraites) και του Συμβουλίου Προσανατολισμού της Απασχόλησης (Conseil d’orientation pour l’emploi) (2009-2011)
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας αριθ. 3 του ΟΟΣΑ (2009-2011)
 • Αναπληρωτής αντιπρόσωπος της Γαλλίας στην G7 και στην G8 για οικονομικά θέματα (2007-2009)
 • Συμπρόεδρος της Λέσχης του Παρισιού (2007-2009)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CADES (2002-2007) και του Γαλλικού Οργανισμού Ανάπτυξης (Agence française de développement) (2007-2009)
 • Μέλος της υποεπιτροπής της ΕΕ για τα έντοκα γραμμάτια και τα ομόλογα και της συντονιστικής επιτροπής της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση του χρέους (2002-2007)

Διακρίσεις και βραβεία

 • Γαλλία: Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur (2015)
 • Γαλλία: Chevalier de l’Ordre national du mérite (2009)
 • Γαλλία: Médaille de la défense nationale (1988)
 • Γαλλία: Médaille d’outre-mer (1988)
 • Υποψήφιος καλύτερος νέος Γάλλος οικονομολόγος (2005)
 • Ουγγαρία: Lámfalussy Award of Magyar Nemzeti Bank (2015)

Δημοσιεύσεις

Έχει συγγράψει πολλά άρθρα και βιβλία για διεθνή και ευρωπαϊκά νομισματικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, εκ των οποίων:

Βιβλία

 • Économie de l’euro, La Découverte, Παρίσι, 2002, επανέκδοση 2010 και 2014 (σε συνεργασία με την A. Bénassy-Quéré). Ιταλική έκδοση: L'euro della discordia: Come è possibile un'economia della moneta unica, Egea, Μιλάνο, 2014.
 • Politique économique, De Boeck, Βρυξέλλες, 2004, επανέκδοση 2009, 2012 και 2017 (σε συνεργασία με τους Bénassy-Quéré, P. Jacquet και J. Pisani-Ferry· πρόλογος του Olivier Blanchard).
 • Quelles réformes pour sauver l'État?, PUF/Descartes & Cie, Παρίσι, 2011 (επιμέλεια σε συνεργασία με τον J. -Paul Betbèze).
 • France 2030: cinq scénarios de croissance, Rapport du Centre d’analyse stratégique, αρ. 35, La documentation Française, Παρίσι, 2011 (επιμέλεια σε συνεργασία με τον V. Chriqui, συντάκτες της έκθεσης: A. Pichon και C. Schaff).
 • Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University Press, Νέα Υόρκη, 2010 (σε συνεργασία με τους A. Bénassy-Quéré, P. Jacquet και J. Pisani-Ferry), δεύτερη έκδοση Δεκέμβριος 2018.
 • Le monde a-t-il encore besoin de la finance?, PUF/Descartes & Cie, Παρίσι, 2009.
 • Dealing with the New Giants: Rethinking the Role of Pension Funds, ICMB/CEPR Geneva Report on the World Economy, Λονδίνο, 2006 (σε συνεργασία με τους T. Boeri, L. Bovenberg και A. Roberts).

Άρθρα

 • “The Known Unknowns of Financial Regulation”, στο O. Blanchard και L. H. Summers (επιμ.), Evolution or Revolution? Rethinking Macroeconomic Policy After The Great Recession, MIT Press, 2019.
 • “Central Bank Communication in a Low Interest Rate Environment”, Open Economies Review,  τόμ. 28, αρ. 5, Νοέμβριος 2017, σσ. 813-822.
 • “Avant-propos – La crise, dix ans après : les enseignements pour la recherche dans les domaines monétaire et financier”, Économie et statistique, αριθ. 494-495-496, Νοέμβριος 2017, σσ. 47-68 (με τους A. Beyer και C. Mendicino).
 • “Rendre la mondialisation viable: les leçons de l’Europe”, Revue d’économie financière, αρ. 125, 2017, σσ. 225-238.
 • Πρόλογος των B. Alomar, S. Daziano, T. Lambert και J. Sorin, Grandes questions européennes, 4η έκδοση, Dalloz, 2017.
 • “The ECB’s Operational Framework in Post-Crisis Times”, στο Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future, Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2017.
 • “Central clearing: reaping the benefits, controlling the risks”, Financial Stability Review, αρ. 21, Banque de France, Απρίλιος 2017.
 • “Has technology changed the nature of risks in financial markets?”, στο Lo, A.W., “Moore’s Law vs. Murphy’s Law in the financial system: who’s winning?”, BIS Working Papers, αρ/ 564, Μάιος 2016.
 • “The internationalisation of monetary policy”, Journal of International Money and Finance, Ιούνιος 2015.
 • “Completing the single market in capital”, Financial Stability Review, αρ. 19, Banque de France, Απρίλιος 2015.
 • Πρόλογος στον συλλογικό τόμο Politique Monétaire των F. Drumetz, C. Pfister και J-G. Sahuc, δεύτερη έκδοση, De Boeck, 2015.
 • Lamfalussy was right: independence and interdependence in a monetary union (δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου Lámfalussy Lectures Conference της Magyar Nemzeti Bank), 2015.
 • “Structural reforms: learning the right lessons from the crisis”, Revue bancaire et financière – Bank- en Financiewezen, αρ. 2015/1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015.
 • “European perspective”, στο B. Jazbec, C. Towe, M. Piñon και B. Banerjee (επιμ.), Reinvigorating Credit Growth in Central, Eastern and Southern European Economies, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Banka Slovenije, 2015.
 • “Capital Markets Union in Europe: an ambitious but essential objective”, στο A. Dombret και P. Kenadjian (επιμ.), The European Capital Markets Union – A viable concept and a real goal?, Institute for Law and Finance Series, De Gruyter, 2015.
 • “La politique monétaire face à la crise: enjeux de court terme et ancrage à long terme”, Revue d’économie financière, αρ. 113, 2014.
 • “Réforme des marchés de produits dérivés de gré à gré: la position de la Banque centrale européenne”, Revue d’économie financière, αρ. 109, 2013.
 • “Short-term Crisis Management and Long-term Vision: How Europe Responds to the Crisis”, στο Central Bank Cooperation at the Beginning of the 21st Century – CEMLA 60th Anniversary Conference, Centro de Estudios Moneterios Latinoamericanos, 2013.
 • “El Mecanismo Único de Resolución: Por qué se necesita”, Papeles de Economía Española, αρ. 137, 2013.
 • “Les mécanismes d’assurance au sein de l’Union économique et monétaire: avant, pendant et après la crise”, Revue d’économie financière, αρ. 108, 2012, σελ. 231-242.
 • “Le rôle international de l’euro: chronique d’une décennie”, Revue d’économie politique, τ. 120, αρ. 2, 2010 (σε συνεργασία με την A. Bénassy-Quéré).
 • “The Crisis: Policy Challenges and Policy Responses”, Bruegel Working Paper, Δεκέμβριος 2009 (σε συνεργασία με τους A. Bénassy-Quéré, P. Jacquet και J. Pisani-Ferry).
 • “Le G20: feu de paille ou creuset d’une nouvelle gouvernance mondiale?”, στο IFRI (επιμ.), Ramsès 2010, Dunod, Παρίσι, 2009.
 • “Crise du marché ou crise de l’action publique?”, στο Dockès, P. και Lorenzi, J-H. (επιμ.), Fin du monde ou sortie de crise?, Perrin, Παρίσι, 2009.
 • “Faut-il avoir peur des fonds souverains?”, στο Jacquillat, B. (επιμ.), Hedge Funds, Private Equity, marchés financiers: les frères ennemis?, Les cahiers du cercle des économistes, PUF/Descartes & Cie, Παρίσι, 2008.
 • “Mettre les fonds de pension au service de la croissance”, L’Économie mondiale 2008, Repères/La Découverte, Παρίσι, 2007.
 • “Normes comptables et gestion de la dette publique”, Revue d’économie financière, αρ. 87, 2007.
 • “The Governance of the European Union’s International Economic Relations: How Many Voices?”, στο Sapir, A. (επιμ.), Fragmented Power: Europe and the Global Economy, Bruegel, 2007 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “On the Identification of De Facto Currency Pegs”, Journal of the Japanese and International Economies, τ. 20, αρ.1, 2006, σελ. 112-127 (σε συνεργασία με τις A. Bénassy-Quéré και V. Mignon).
 • “Fiscal Policy in EMU: Towards a Sustainability and Growth Pact”, Oxford Review of Economic Policy, τ. 21, αρ. 4, 2005, σελ. 598-617 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “L’agence France Trésor, quatre ans après”, Revue française de finances publiques, αρ. 89, 2005.
 • “Un bilan de l’émission des obligations françaises indexées sur l’inflation”, Diagnostics Prévisions analyses économiques, αρ. 89, 2005 (σε συνεργασία με τον N. Sagnes).
 • “À la recherche d’une gouvernance économique pour l’Europe”, Questions internationales, 2005.
 • “Risk Management of Government Debt in France”, Advances in Risk Management of Government Debt, ΟΟΣΑ, Παρίσι, 2005, σελ. 189-197 (σε συνεργασία με τον B. de Mazières).
 • “A Sustainability Pact for the Eurozone”, στο Tsoulakis, L. (επιμ.), Governance and Legitimacy in EMU, European University Institute/Robert Schuman Center for Advanced Studies, Φλωρεντία, 2005 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “The Narrow Road to the Single Asian Currency: Lessons from Optimal Currency Areas and the Euro”, στο De Brouwer, G. και Kawai, M. (επιμ.), Exchange Rate Regimes in East Asia, Routledge, Λονδίνο, 2004.
 • “Big and Small Currencies: The Regional Connection”, στο Artus, P., Cartapanis, A. και Legros, F. (επιμ.), Regional Currency Areas in Globalization, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2004 (σε συνεργασία με την A. Bénassy-Quéré).
 • “Que faire pour améliorer la gouvernance de la zone euro?”, Les Cahiers français, αρ. 319, Μάρτιος 2004, σελ. 48-55, (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “Attractivité de la France: analyse, perception et mesure”, Économie et statistique, αρ. 363-364-365, Οκτώβριος 2003, σελ. 97-127 (σε συνεργασία με την I. Rabaud).
 • “Autour de l’euro et au-delà: l’UEM et les coopérations renforcées”, Commissariat général du Plan, Παρίσι, Μάιος 2003 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “Compte de patrimoine et gestion actif-passif de l’État”. Revue française d’économie, 2002.
 • “L’Eurogroupe: bilan et perspectives”, Revue d’économie financière, αρ. 65, 2002.
 • “De Madrid à Prague: un regard européen sur la réforme de l’architecture financière internationale”, Commentaire, αρ. 94, Ιούνιος 2001, σελ. 269-282 (σε συνεργασία με την J. Pisani-Ferry).
 • “L’avenir des petites monnaies: solutions régionales ou solutions en coin”, Revue d’économie politique, τ. 110, αρ. 3, 2000, σελ. 345-379 (σε συνεργασία με την A. Bénassy-Quéré).
 • “Events, Ideas, and Actions: an Intellectual and Institutional Retrospective of the Reform of the International Monetary and Financial System”, Document de travail du Conseil d’analyse économique, 2000 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “The Euro, Yen, and Dollar: Making the Case against Benign Neglect”, στο Kenen, P. and Swoboda, A. (επιμ.), Reforming the International Monetary and Financial System, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ουάσιγκτον, 2000 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “Commerce électronique et emploi”, Revue d’économie financière, τ. 53, αρ. 3, 1999 (σε συνεργασία με τους A. Bayet και X. Merlin).
 • “The Case Against Benign Neglect of Exchange-Rate Stability”, Finance & Development, τ. 36, αρ. 3, 1999 (σε συνεργασία με τον J. Pisani-Ferry).
 • “Investissement, incertitude et irréversibilité: quelques développements récents de la théorie de l’investissement”, Revue économique, τ. 48, αρ. 1, 1997 (σε συνεργασία με τους J. Bourdieu και B. Sédillot).
 • “Positionner les économies dans le cycle: mise en œuvre, limites et utilisations de l’écart de PIB”, Économie internationale, 1997 (σε συνεργασία με τους F. Boccara, K. Bouthevillain και D. Eyssartier).
 • “Crédibilité et fondamentaux macroéconomiques au sein du SME: un examen empirique”, Économie et prévision, αρ. 123-124, 1996, σελ. 113-146 (σε συνεργασία με τον A. Magnier).
 • “Imperfections du marché du crédit, investissement des entreprises et cycle économique”, Économie et prévision, αρ.120, 1995, σελ. 161-185 (σε συνεργασία με την L. Bloch).
 • “Irreversible Investment and Uncertainty: When is There a Value of Waiting?”, INSEE Working Paper, αρ. G-9501, 1995 (σε συνεργασία με τους J. Bourdieu και B. Sédillot).
 • “q de Tobin marginal et transmission des chocs financiers”, Annales d’économie et de statistique, αρ. 36, 1994 (σε συνεργασία με την L. Bloch).
 • “Profitabilité, investissement et chocs financiers: France, États-Unis, Allemagne, Japon, 1970-1993”, Économie et statistique, αρ. 268-269, 1993 (σε συνεργασία με την L. Bloch).