Povezana mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o određenim izmjenana pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj (CON/2017/7), Grčka, 15.3.2017.
 2. Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
 3. Mišljenje o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga (CON/2016/48), Cipar, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), 20.4.2016.
 5. Mišljenje o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
 8. Mišljenje o porezu za određene financijske institucije (CON/2016/1), Poljska, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mišljenje o određenim izmjenama institucionalnog okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mišljenje o otpustu dugova osiguranih hipotekom putem prijenosa prava vlasništva na nekretninama (CON/2015/56), Rumunjska, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mišljenje o pravnom okviru za stambene štedionice (CON/2015/53), Njemačka, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mišljenje o uređenju leasinga i djelatnosti leasing društava (CON/2015/37), Cipar, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mišljenje o sanaciji banaka (CON/2015/31), Njemačka, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o nacrtu zakona o posebnim uvjetima o restrukturiranju stambenih kredita nominiranih u stranoj valuti (CON/2015/26), Poljska, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mišljenje o pravnom okviru za štedne banke (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/19), Španjolska, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mišljenje o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka  (CON/2015/16), Slovenija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o reguliranju otvorenih pozicija u imovini u bilancama kreditnih institucija (CON/2015/15), Mađarska, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mišljenje o zabrani dražbi za nekretnine koje služe za trajno stanovanje (CON/2015/14), Grčka, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mišljenje o reformi kreditnih zadruga (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Mišljenje o preispitivanju misije i organizacije Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2015/4), SL C 192, 10.6.2015., str. 1.
 24. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u sanaciji na financijskom tržištu  (CON/2015/3), Slovačka, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mišljenje o sanacijskom kolegiju  (CON/2015/2), Belgija, 21.1.2015.
 26. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2014/80), Mađarska, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mišljenje o zakonodavstvu na području bankarstva  (CON/2014/79), Slovenija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mišljenje o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu (CON/2014/74), Danska, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mišljenje o provedbi Direktive o oporavku i sanaciji banaka (CON/2014/67), Njemačka, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Mišljenje o odgođenoj poreznoj imovini (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mišljenje o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Mišljenje o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija (CON/2014/40), Španjolska, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language